Kiểu máy Hộp mực / Lọ mực Giá
imagePROGRAF PRO-500 Maintenance Cartridge MC-20 Liên hệ
PFI-50 (Blue) VND1,870,000
PFI-50 (Chroma Optimizer) VND1,870,000
PFI-50 (Cyan) VND1,870,000
PFI-50 (Gray) VND1,870,000
PFI-50 (Magenta) VND1,870,000
PFI-50 (Matte Black) VND1,870,000
PFI-50 (Photo Black) VND1,870,000
PFI-50 (Photo Cyan) VND1,870,000
PFI-50 (Photo Gray) VND1,870,000
PFI-50 (Photo Magenta) VND1,870,000
PFI-50 (Red) VND1,870,000
PFI-50 (Yellow) VND1,870,000
PFI-50 Kit Set Liên hệ
JX-210P PG-40 (Pigment Black) VND506,000
PG-50 (Pigment Black) Liên hệ
MAXIFY iB4070 PGI-2700 (Black) VND572,000
PGI-2700 (Cyan) VND374,000
PGI-2700 (Magenta) VND374,000
PGI-2700 (Yellow) VND374,000
PGI-2700XL (Black) VND891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND649,000
MAXIFY MB5070 PGI-2700 (Black) VND572,000
PGI-2700 (Cyan) VND374,000
PGI-2700 (Magenta) VND374,000
PGI-2700 (Yellow) VND374,000
PGI-2700XL (Black) VND891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND649,000
MAXIFY MB5370 PGI-2700 (Black) VND572,000
PGI-2700 (Cyan) VND374,000
PGI-2700 (Magenta) VND374,000
PGI-2700 (Yellow) VND374,000
PGI-2700XL (Black) VND891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND649,000
PIXMA E400 CL-57 (Colour) VND385,000
PG-47 (Pigment Black) VND198,000
PG-47/CL-57 Value Pack Liên hệ
PIXMA E410 CL-57 (Colour) VND385,000
CL-57S (Colour) Liên hệ
PG-47 (Pigment Black) VND198,000
PG-47/CL-57 Value Pack Liên hệ
PIXMA E560 CL-99 (Colour) VND390,500
PG-89 (Pigment Black) VND324,500
PIXMA G1000 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G1010 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G2000 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G2010 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G3000 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G3010 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G4000 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA G4010 GI-790 (Black) VND253,000
GI-790 (Cyan) VND253,000
GI-790 (Magenta) VND253,000
GI-790 (Yellow) VND253,000
PIXMA iP110 CLI-36 (Colour) VND451,000
PGI-35 (Pigment Black) VND286,000
PIXMA iP2770 / iP2772 CL-811 (Colour) VND561,000
CL-811XL (Colour) Liên hệ
PG-810 (Pigment Black) VND440,000
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA iP2870S CL-746 (Colour) VND627,000
CL-746S (Colour) VND325,000
PG-745 (Pigment Black) VND407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND230,000
PIXMA iP7270 CLI-751 (Black) VND374,000
CLI-751 (Cyan) VND374,000
CLI-751 (Magenta) VND374,000
CLI-751 (Yellow) VND374,000
CLI-751XL (Black) Liên hệ
CLI-751XL (Cyan) VND374,000
CLI-751XL (Magenta) VND374,000
CLI-751XL (Yellow) VND374,000
PGI-750 (Pigment Black) VND429,000
PGI-750XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA iP8770 CLI-751 (Black) VND374,000
CLI-751 (Cyan) VND374,000
CLI-751 (Gray) VND374,000
CLI-751 (Magenta) VND374,000
CLI-751 (Yellow) VND374,000
CLI-751XL (Black) Liên hệ
CLI-751XL (Cyan) VND374,000
CLI-751XL (Gray) VND374,000
CLI-751XL (Magenta) VND374,000
CLI-751XL (Yellow) VND374,000
PGI-750 (Pigment Black) VND429,000
PGI-750XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA iX6770 CLI-751 (Black) VND374,000
CLI-751 (Cyan) VND374,000
CLI-751 (Magenta) VND374,000
CLI-751 (Yellow) VND374,000
CLI-751XL (Black) Liên hệ
CLI-751XL (Cyan) VND374,000
CLI-751XL (Magenta) VND374,000
CLI-751XL (Yellow) VND374,000
PGI-750 (Pigment Black) VND429,000
PGI-750XL (Pigment Black) Liên hệ
PGI-755XXL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG2570S CL-746 (Colour) VND627,000
CL-746S (Colour) VND325,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND230,000
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG3670 CL-741 (Colour) VND583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND407,000
PG-740/CL-741 Value Pack Liên hệ
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA PRO-1 PGI-29 (Chroma Optimizer) VND968,000
PGI-29 (Cyan) VND968,000
PGI-29 (Dark Gray) VND968,000
PGI-29 (Gray) VND968,000
PGI-29 (Light Gray) VND968,000
PGI-29 (Magenta) VND968,000
PGI-29 (Matte Black) VND968,000
PGI-29 (Photo Black) VND968,000
PGI-29 (Photo Cyan) VND968,000
PGI-29 (Photo Magenta) VND968,000
PGI-29 (Red) VND968,000
PGI-29 (Yellow) VND968,000
PIXMA PRO-10 PGI-72 (Chroma Optimizer) VND374,000
PGI-72 (Cyan) VND374,000
PGI-72 (Gray) VND374,000
PGI-72 (Magenta) VND374,000
PGI-72 (Matte Black) VND374,000
PGI-72 (Photo Black) VND374,000
PGI-72 (Photo Cyan) VND374,000
PGI-72 (Photo Magenta) VND374,000
PGI-72 (Red) VND374,000
PGI-72 (Yellow) VND374,000
PIXMA PRO-100 CLI-42 (Black) VND396,000
CLI-42 (Cyan) VND396,000
CLI-42 (Gray) VND396,000
CLI-42 (Light Gray) VND396,000
CLI-42 (Magenta) VND396,000
CLI-42 (Photo Cyan) VND396,000
CLI-42 (Photo Magenta) VND396,000
CLI-42 (Yellow) VND396,000
PIXMA TS8070 CLI-771 (Black) VND396,000
CLI-771 (Cyan) VND396,000
CLI-771 (Gray) VND396,000
CLI-771 (Magenta) VND396,000
CLI-771 (Yellow) VND396,000
CLI-771XL (Black) Liên hệ
CLI-771XL (Cyan) Liên hệ
CLI-771XL (Gray) Liên hệ
CLI-771XL (Magenta) Liên hệ
CLI-771XL (Yellow) Liên hệ
PGI-770 (Pigment Black) VND451,000
PGI-770XL (Pigment Black) Liên hệ