LBP-1210 DEP-support module V1.01 for Windows XP Service Pack 2 or another operating system equipped with Data Execution Prevention function.(32bit)

  08-thg 12-2011
  0100211801

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows XP

  Chi tiết

  Datails:
  <Operation environment>
  Windows XP Service Pack2 later

  <Sympton>
  If you are using LBP-1210 on Windows XP Service Pack 2 or another operating system equipped with Data Execution Prevention function, the [Data Execution Prevention] dialog box may appear before printing.
  In this case, update the software using the following procedure.
  You can print without displaying the [Data Execution Prevention] dialog box by updating the software.

  <How to Download>
  The files is in compressed file format.
  The following describes how to download and decompress the software files.
  1.To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file.
  The download will start automatically.
  2.Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting form (.exe format).
  3.Double-click the files to decompress them within the same folder.

  <Contents of modification>
  By updating the printer driver module, the problem described above can be resolved.
  [ Installation method ]
  1. Make sure that the printer driver appropriate for each model is already installed.
  Then, double-click CAPxxRU.EXE.
  2. The installation start screen is displayed.
  [Install start screen display]
  3. Click [Yes].
  4. The installation completion screen is displayed.
  [Installation completion screen is display]
  5. Click [OK].
  6. Restart the computer.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: CAP2UD.EXE
  2. Phiên bản tập tin: V1.01
  3. Kích cỡ tập tin: 64KB

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi