Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP-1210 R1.03 Windows Me

  08-thg 12-2011
  0900785501

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows Me

  Chi tiết

  Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP-1210 R1.03
  How to Download
  . The driver and application software files are in compressed file format.
  . The following procedure describes how to download and decompress the software files.
  1. To download the files, click the file link, select [Save], and then specify the directory where you want to save the file. The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting form (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them within the same folder.
  4. To begin installation, double-click the decompressed Setup.exe(CAP2MNU.EXE) file.
  Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP-1210 R1.03 (3.23 MB)
  Canon Advanced Printing Technology for Canon LBP-1210 R1.03 (3.23 MB)

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: LBP-1210_English_winMe.exe
  2. Phiên bản tập tin: 1.03
  3. Kích cỡ tập tin: 3228KB

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi