Ngày 14 tháng 10 năm 2016 (Cập nhật)

  Về sự hỗ trợ của hệ điều hành macOS 10.12 (Sierra) đối với [Camera Window], [EOS Utility] và [Map Utility]

  Thông tin cập nhật chi tiết quá trình kiểm tra này được đăng tại đây.

  Chúng tôi hiện đang xác nhận độ tương thích của [Camera Window], [EOS Utility] và [Map Utility] với hệ điều hành macOS10.12 (Sierra), nhưng ở giai đoạn này chúng tôi chưa có kết luận cuối cùng đối với hoạt động kiểm tra. 

  Ở các lần kiểm tra hoạt động dựa trên thông tin sơ bộ, ngoài những vấn đề khác, chúng tôi đã xác nhận rằng không thể kết nối thiết bị bằng USB. 

  Người dùng nào sử dụng chức năng nêu trên xin lưu ý: có thể không sử dụng được chức năng này sau khi nâng cấp lên hệ điều hành macOS 10.12 (Sierra). 

  Chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này một khi đã xác định được khả năng hoạt động của thiết bị trong vấn đề này.