Các biện pháp bảo mật bổ xung khi sử dụng máy in lade và máy photocopy của Canon - Canon Vietnam

Ngày 29 tháng 2 năm 2008

  Các biện pháp bảo mật bổ xung khi sử dụng máy in lade và máy photocopy của Canon

  Để tăng tường tính bảo mật cho mạng làm việc khi sử dụng các máy văn phòng của Canon*, xin hãy theo chỉ dẫn sau,

  (A) Nếu bạn không cần in FTP, xin hãy tắt cài đặt in FTP. Các bước bao gồm:

  1. Dò tìm tới các chức năng bổ xung, chọn các cài đặt hệ thống, các cài đặt mạng làm việc, các cài đặt TCP/IP, in FTP.
  2. Cài đặt in FTP ở chế độ tắt OFF

  (B) Nếu cần in FTP, bạn hãy cài đặt tên người sử dụng và mật khẩu. Các bước bao gồm:

  1. Dò tìm tới các chức năng bổ xung, chọn các cài đặt hệ thống, các cài đặt mạng làm việc, các cài đặt TCP/IP, in FTP.
  2. Đặt "tên người sử dụng" và "mật khẩu" cho lệnh in FTP.

  *Các kiểu máy ứng dụng:
  Máy photocopy kỹ thuaật số

  • iR C2620/ C2620N/ C3220N
  • iR C6800/ C5800/ C5800N
  • iR C3170/ C3170i/ C2570/ C2570i
  • iR C3180i
  • iR C5870i/ C6870i
  • iR C5185/ C5185i/ C5180/ C5180i/ C4580/ C4580i
  • iR C2880/ C2880i/ C3380/ C3380i
  • iR 2270/ 2870/ 3570/ 4570
  • iR 2230/ 3530
  • iR 6570/ 5570
  • iR 3025/ 3030/ 3035/ 3045
  • iR 5055/ 5065/ 5075
  • iR 9070/ 105+
  • iR 7095/ 7105
  • imagePRESS C1
  • imagePRESS C7000VP

  Máy in lade

  • LaserShot LBP5960
  • LaserShot LBP5360
  • LaserShot LBP3360
  • LaserShot LBP3460