Chính sách & Quy định chung - Canon Vietnam

Khi bạn truy cập website này ("Website Canon") bạn chấp nhận, mà không có bất kỳ giới hạn hay hạn chế nào, các điều khoản sử dụng ("Điều Khoản Sử Dụng") được nêu dưới đây và bất kỳ điều khoản sử dụng bổ sung nào được nêu trong bất kỳ website nào có liên quan. Canon Singapore Pte. Ltd.("Canon") giữ quyền thay đổi hay cập nhật các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và thay đổi khi đã được đăng tải sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Việc bạn liên tục sử dụng Website Canon có thể khiến bạn không chú ý cập nhật những thay đổi này và bạn nên thường xuyên ghé thăm trang này để xem lại những Điều Khoản Sử Dụng mới nhất. Nếu bạn không nhất trí với những Điều Khoản Sử Dụng này, bạn vui lòng không tiếp tục sử dụng Website Canon.

Website Canon và các trang web có liên quan khác có thể truy cập từ trang này được các chi nhánh và/hoặc các đơn vị có liên quan của Canon đăng tải và duy trì. Khi truy cập từ Website Canon tới bất kỳ trang web nào khác có liên quan, bạn vui lòng lưu ý rằng trang web có liên quan đó có thể sẽ có các điều khoản sử dụng riêng.

Dịch vụ liên lạc

Có thể định nghĩa Dịch Vụ Liên Lạc là các dịch vụ thư điện tử, thiệp mừng, album ảnh và/hoặc các dạng thông tin liên lạc khác được thiết kế để giúp bạn giao tiếp với người khác. Bạn đồng ý sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc để đăng tải, gửi và nhận các tin nhắn và tài liệu phù hợp. Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc, bạn sẽ không:

 • Sử dụng Dịch Vụ Liên Lạc với mục đích thực hiện và/hoặc phổ biến phát phiếu điều tra, các cuộc thi, các mô hình pyramid, thư liên hoàn, tài liệu quảng cáo, thư rác, hay gửi bất kỳ thông điệp được sao chép hay không được yêu cầu nào.
 • Nói xấu, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc có các hành động khác vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền bảo mật thông tin) của người khác.
 • Xuất bản, đăng tải, tải lên, phân phát hay tuyên truyền bất kỳ chủ đề, tên tuổi, tài liệu hay thông tin nào không phù hợp, có tính xúc phạm, bôi nhọ, tục tĩu, thiếu đứng đắn hoặc trái pháp luật.
 • Tải lên, hoặc làm cách khác để cung cấp các file có chứa hình ảnh, ảnh, phần mềm hay các tài liệu khác được luật sở hữu trí tuệ (hay quyền bảo mật thông tin hay quyền xuất bản) bảo vệ, bao gồm, ví dụ và không hạn chế ở, luật bản quyền hay luật thương hiệu, trừ khi bạn có quyền sở hữu hoặc kiểm soát quyền đó hoặc đã có được tất cả sự ưng thuận cần thiết để làm việc tương tự.
 • Sử dụng bất kỳ tài liệu hay thông tin nào, bao gồm cả hình ảnh và ảnh, được cung cấp qua Dịch Vụ này theo bất kỳ hình thức nào có vi phạm bất kỳ quyền nào về bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hay các quyền khác thuộc độc quyền của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên các file có chứa virus, các file hỏng, hay bất kỳ phần mềm hoặc chương trình nào tương tự có khả năng phá hủy hoạt động của máy tính hay tài sản của người khác.
 • Vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định nào có thể áp dụng.
 • Tạo nhân thân giả với mục đích lừa dối người khác.

Canon không có trách nhiệm giám sát, kiểm soát hay chứng thực nội dung, tin nhắn hay thông tin có trên bất kỳ Dịch Vụ Liên Lạc nào và, do đó, Canon không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với Dịch Vụ Liên Lạc và bất kỳ hành động nào xuất phát từ sự tham gia của bạn vào bất kỳ Dịch Vụ Liên Lạc nào. Canon cũng giữ toàn quyền xem lại các nội dung đã đăng tải, quyền hiệu đính, quyền từ chối đăng tải, quyền xóa bất kỳ tài liệu nào, quyền kết thúc truy cập của bạn vào bất kỳ hay toàn bộ Dịch Vụ Liên Lạc vào bất kỳ thời điểm nào, mà không cần báo trước, vì bất kỳ lí do gì.

Canon luôn giữ quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho thấy cần thiết để tuân thủ bất kỳ điều luật, quy định nào thuộc phạm vi áp dụng, bất kỳ thủ tục tố tụng hay yêu cầu nào của chính phủ.

Các tài liệu được tải lên Dịch Vụ Liên Lạc có thể phải chịu giới hạn về sử dụng, tái tạo và/hoặc tuyên truyền; bạn có trách nhiệm tuân thủ các giới hạn này nếu bạn tải các tài liệu này về.

Quyền sở hữu

Bản quyền

Mọi tài liệu trên Website Canon, bao gồm nhưng không hạn chế ở hình ảnh, phần mềm, tài liệu dạng âm thanh và video ("Nội Dung"), đều thuộc quyền sở hữu của Canon. Bạn không được phép sử dụng Nội Dung, ngoại trừ cho những mục đích được nêu rõ dưới đây. Bất kỳ việc sử dụng chưa được ủy quyền nào những Nội Dung này đều vi phạm luật bản quyền và luật thương hiệu của Canon. Bạn có thể xem hay tải Nội Dung để phục vụ việc sử dụng cá nhân không vì mục đích thương mại của chính bạn, với điều kiện bạn tuân thủ mọi thông báo về bản quyền và độc quyền có trong Nội Dung. Bạn không được sửa đổi Nội Dung theo bất kỳ cách thức nào hay tái tạo, trình bày công khai, phân phát hay có các hình thức sử dụng Nội Dung khác vì bất kỳ mục đích công cộng hay thương mại nào. Bất kỳ hình thức sử dụng nào đối với Nội Dung trên bất kỳ trang web nào hay môi trường máy tính nối mạng nào khác vì bất kỳ mục đích gì đều bị nghiêm cấm.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu, logo và các điểm dịch vụ có trên website của Canon bao gồm những thứ được Tập đoàn Canon cấp phép đã được đăng ký và chưa đăng ký các nhãn mác của Công ty TNHH Canon Singapore và Tập đoàn Canon. Tất cả các nhãn hàng, tên thương mại, tên sản phẩm, điểm dịch vụ khác là tài sản sở hữu tương ứng của các công ty đó. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hàng, logo, điểm dịch vụ, tên thương mại và tên sản phẩm đều bị cấm nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Canon hoặc các nhà sở hữu tương ứng.

Sử dụng phần mềm

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN, PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU CÓ, DỰA THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG BẢN QUYỀN RIÊNG BIỆT ĐI KÈM VỚI PHẦN MỀM. NGOẠI TRỪ ĐÃ ĐƯỢC BẢO ĐẢM TRONG HỢP ĐỒNG BẢN QUYỀN NÊU TRÊN, CANON SINGAPORE, VÀ CÔNG TY MẸ CỦA NÓ, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, VÀ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP CỦA CÔNG TY TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM, BAO GỒM TOÀN BỘ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẮC TỚI VỀ KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, ĐỘ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, DANH NGHĨA VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, TỚI MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Truyền thông và đệ trình

Truyền thông với người sử dụng

Ngoại trừ Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân được xác định và đề cập trong Chính sách về quyền riêng tư trực tuyến của Canon, bất kỳ tài liệu, thông tin hay thông báo nào khác bạn đã gửi hay đăng trên Website Canon đều được coi là không bí mật và không độc quyền ("Truyền Thông"). Canon không chịu trách nhiệm về Truyền Thông. Canon có quyền hiệu đính, thay đổi, phát, đăng tải, xuất bản, sao chép, tiết lộ, phân phát, kếp hợp và thực hiện các hình thức sử dụng khác Truyền Thông và các hình ảnh, file âm thanh, văn bản, và các nội dung khác có trong đó vì bất kỳ mục đích nào và vì tất cả các mục đích thương mại trên toàn thế giới với bất kỳ phương tiện nào. Thêm vào đó, Canon được toàn quyền sử dụng, mà không phải chịu bất kỳ hình thức bồi thường nào với bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong bất kỳ nội dung nào trong Truyền Thông vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất, và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng Canon không có nghĩa vụ phải sử dụng bất kỳ ý tưởng hay tài liệu nào có trong Truyền Thông và bạn không có quyền ép buộc việc sử dụng đó. Bạn không được đăng hay có các hình thức truyền tải khác tới hoặc từ Website Canon này các nội dung trái pháp luật, có tính đe dọa, bôi nhọ, làm mất danh dự, tục tĩu, khiêu dâm, hay các tài liệu khác có thể vi phạm bất kỳ điều luật nào.

Việc truyền thông tin qua Internet không được bảo đảm hoàn toàn. Bất kỳ nội dung Truyền Thông nào bạn gửi tới Website Canon này đều có thể bị người khác đọc hay ngăn chặn. Gửi một nội dung Truyền Thông tới Canon không ràng buộc Canon phải có bất kỳ trách nhiệm đặc biệt nào với bạn.

Đệ Trình của Người Sử Dụng

Canon không có trách nhiệm chấp nhận hay cân nhắc bất kỳ ý tưởng, đề xuất hay tài liệu nào, bao gồm ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo mới, cho xúc tiến, cho sản phẩm hay cho công nghệ, quy trình và vật liệu, từ cộng đồng ("Đệ Trình") và do đó bạn không được khuyến khích gửi bất kỳ nội dung Đệ Trình nào tới Canon trong bất kỳ dạng Truyền Thông nào qua Website Canon này hay qua website nào khác. Để bảo vệ Canon và công ty mẹ cũng như quyền lợi của các thành viên, và để tránh những hiểu lầm hay tranh chấp có thể phát sinh trong trường hợp sản phẩm hay chiến lược tiếp thị của Canon có vẻ giống với các ý tưởng được đệ trình lên Canon, Canon không cố thu hút các Đệ Trình hay không đồng ý nhận bất kỳ thông tin mật nào từ các cá nhân hay tổ chức nào bên ngoài các công ty của Canon. Chúng tôi chỉ có thể nhận một ý tưởng từ cộng đồng nếu ý tưởng đó đã được cấp bằng sáng chế, hoặc nếu chưa được cấp bằng sáng chế, phải là thông tin chung. Tuy nhiên, nếu bạn gửi tới Canon một Đệ Trình chưa được cấp bằng sáng chế hoặc không phải là thông tin chung, nội dung bạn gửi sẽ ngay lập tức trở thành tài sản của Canon và Canon sẽ sở hữu độc quyền từ giờ phút đó và về sau toàn bộ quyền, danh nghĩa và lợi nhuận từ đó. Tuy nhiên, Canon có toàn quyền sử dụng, mà không phải có bất kỳ hình thức bồi hoàn nào cho bạn, bất kỳ khái niệm, ý tưởng, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong Đệ Trình vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng thông tin đó. Canon không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào về việc sử dụng hay tiết lộ các Đệ Trình này hay về bất kỳ sự tương đồng nào trong Đệ Trình và bất kỳ hình thức sử dụng hay hoạt động nào trong tương lai của Canon. Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa và ngụ ý của các điều khoản và điều kiện liên quan tới Đệ Trình, hãy tham khảo luật sư của mình.

Kết nối

Website của Canon có thể cung cấp các kết nối tới website của bên thứ ba để bạn sử dụng thuận tiện và có thêm thông tin. Nếu bạn truy cập vào các đường link này, bạn sẽ thoát khỏi website của Canon. Canon không kiểm soát các trang này hay việc thực hiện chính sách riêng tư của chúng, điều này có thể khác với của Canon. Chúng tôi không chứng nhận hoặc làm bất cứ việc gì đại diện về website của bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư online của Canon không bao gồm các dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Bạn nên xem xét chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ công ty nào trước khi gửi các thông tin các nhân của bạn.

Cuộc thi và các thông tin khuyến mại khác

Trang web này của Canon có thể đăng tải các cuộc thi hoặc các thông tin khuyến mại khác ("Khuyến mại") có trao quà thưởng hoặc yêu cầu bạn gửi thông tin hoặc tài liệu về bạn. Mỗi chương trình khuyến mại đều có điều khoản và điều kiện riêng nên bạn phải đọc và xác nhận đồng ý trước khi có thể tham gia. Xin vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư online của Canon để biết thêm thông tin.

CÁC QUY ĐỊNH DÀNH CHO LỨA TUỔI THIẾU NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI)

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi:

 • Gửi e-mail tới website của Canon, hoặc yêu cầu chúng tôi gửi bất cứ điều gì qua email cho bạn;
 • Gửi bất cứ thông tin gì;
 • Tham gia vào bất cứ cuộc thi, hoặc chương trình khuyến mại có yêu cầu cung cấp thông tin về bạn hoặc trao tặng quà.

Sự sẵn có của sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ được trình bày trên Website Canon này đều được cung cấp tại nước hay địa phương của bạn. Sự đề cập đến các sản phẩm hay dịch vụ này trên Website Canon không ngụ ý hay đảm bảo rằng các sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có mặt vào bất kỳ thời gian nào tại địa phương của bạn.

CÁC THÔNG TIN TRÊN WEBSITE VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CANON, BAO GỒM SỰ SẴN CÓ CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, HÌNH THỨC, GIÁ CẢ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI VÀO BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC. NHỮNG THÔNG TIN NHƯ VẬY SẼ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HAY CAM KẾT NÀO KHÁC CỦA CANON ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO VÀ DO ĐÓ CANON KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CÁC BẢO ĐẢM, DÙ ĐƯỢC NÊU RÕ HAY NGỤ Ý, VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO HAY VỀ TÍNH TRỌN VẸN CỦA NÓ.

Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba

Sản phẩm/Dịch vụ do bên thứ ba sản xuất và/hoặc cung cấp cho chúng tôi ("Bên thứ ba") có thể được liệt kê trên trang web này. Sản phẩm của bên thứ ba là đối tượng đối với các bảo đảm được cung cấp, ban hành và cấp bởi các Bên thứ ba có liên quan.Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng bảo hành của Bên thứ ba có liên quan sẽ là bảo đảm duy nhất đối với bất kỳ lỗi, lỗi hoặc lỗi nào của bất kỳ Sản phẩm bên thứ ba nào và chỉ xem xét Bên Thứ Ba đó (chứ không phải cho chúng tôi) cho bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến bảo hành đó.

Từ chối

BẠN CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG CŨNG NHƯ ĐỌC TRANG WEB NÀY. CANON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẠN VỀ WEBSITE CANON NÀY (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ CHỨC NĂNG HIỆN CÓ TRÊN HOẶC CÓ THỂ TRUY CẬP QUA WEBSITE CANON NÀY). VỚI MỨC ĐỘ CAO NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, VỀ NỘI DUNG TRÊN WEBSITE CANON NÀY, CANON KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) CHO TÍNH CHÍNH XÁC, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TÍNH KHÔNG XÂM PHẠM CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN HOẶC THÔNG QUA WEBSITE CANON NÀY, (2) RẰNG MÁY CHỦ ĐĂNG TẢI TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VIRUS HAY CÁC BỘ PHẬN KHÁC KHÔNG NHIỄM VIRUS, LÀM TỔN HẠI HAY GÂY THIỆT HẠI TỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HAY BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC CỦA BẠN KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ TỪ HOẶC CÓ CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG KHÁC WEBSITE CANON NÀY.

DÙ TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ BỞI SƠ SUẤT CỦA CANON, CANON, HAY BẤT KỲ BÊN NÀO THAM GIA VÀO VIỆC TẠO, CUNG CẤP MÁY CHỦ HAY ĐĂNG WEBSITE, CŨNG KHÔNG PHẢI CHỊU BẤT KỲ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT NÀO HAY CHO NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC BẮT NGUỒN TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, HAY SỬ DỤNG, WEBSITE CANON, NGAY CẢ KHI CANON ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI TRÊN. BẠN VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP XÉT XỬ, VIỆC LOẠI TRỪ BẢM ĐẢM HAY ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC BAO HÀM LÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, DO ĐÓ MỐT SỐ LOẠI TRỪ TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI BẠN. HÃY KIỂM TRA CÁC ĐIỀU LUẬT TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG ĐỂ BIẾT CÁC HẠN CHẾ HAY GIỚI HẠN VỀ VIỆC LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO ĐÃ ĐƯỢC NGỤ Ý. CANON CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HOẶC CHO VIRUS CÓ THỂ XÂM NHẬP VÀO THIẾT BỊ MÁY TÍNH HAY CÁC TÀI SẢN KHÁC CỦA BẠN, HAY CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HAY SAI LỆCH DỮ LIỆU NÀO DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO, SỬ DỤNG, HAY DUYỆT TRANG WEB NÀY, HAY DO VIỆC BẠN TẢI VỀ BẤT KỲ TÀI LIỆU, DỮ LIỆU, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, VIDEO, AUDIO NÀO TỪ WEBSITE CANON. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TOÀN BỘ KHOẢN BỒI HOÀN CỦA CANON VỚI BẠN CHO TOÀN BỘ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG (BẤT KỂ TRONG HỢP ĐỒNG, ĐIỀU KHOẢN TORT HAY DẠNG KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, CHO VIỆC TRUY CẬP WEBSITE CANON.

Giá

Bạn phải đồng ý rằng Canon sẽ không có trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và sự thật về tất cả các loại giá đăng trên Website. Canon có quyền thay đổi giá vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp. Ngoài ra, giá bán lẻ đề xuất trên Website không phải là giá bán thực tế tại các đại lý được Canon ủy quyền. Để biết giá bán thực tế, xin vui lòng liên hệ với các đại lý được ủy quyền của Canon.

Bồi hoàn

Bạn đồng ý sẽ bồi hoàn, không gây thiệt hại cho và bảo vệ Canon và tất cả các cơ quan, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, đơn vị cấp phép và được cấp phép, viên chức và công ty mẹ của Canon (gọi chung là "Các Bên Được Bồi Hoàn") khỏi bất kỳ và toàn bộ hình thức bồi hoàn và chi phí (bao gồm, nhưng không bị giới hạn bởi phí luật sư), mà các Bên Được Bồi Hoàn phải chịu do bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các Điều Khoản Sử Dụng này đối với các tuyên bố, đảm bảo và thỏa thuận đã nêu ở trên. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ nhất theo yêu cầu để bảo vệ Canon trước những khiếu nại như trên. Canon giữ quyền, và tự chịu chi phí, để độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất kỳ vấn đề nào khác phải nhận bồi hoàn từ bạn và trong bất kỳ hoàn cảnh nào bạn cũng không được giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Canon.

Chính sách Mua hàng, thanh toán, và vận chuyển

LƯU Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BÁN HÀNG TRỰC TIẾP ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG. VIỆC MUA HÀNG, THANH TOÁN, VÀ VẬN CHUYỂN SẼ THỰC HIỆN THEO CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ PHÂN PHỐI VÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA CANON TẠI VIỆT NAM.

Chính sách bảo hành và bảo trì

Việc bảo hành và bảo trì sản phẩm Canon chính hãng tại thị trường Việt Nam sẽ căn cứ vào điều kiện và thời gian bảo hầnh nêu tại Phiếu/Thẻ Bảo Hành do Nhà Phân Phối và Đại Lý Chính Thức của Canon thực hiện.

Các điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và những điều khoản xuất hiện trong Các chính sách riêng tư trực tuyến của Canon thể hiện sự thông hiểu toàn bộ và sự thỏa thuận giữa bạn và Canon đối với Website của Canon. Nếu có bất cứ điều khoản nào trong Các điều khoản sử dụng trái pháp luật, không có giá trị pháp lý, không có hiệu lực thực thi thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ khỏi Các điều khoản sử dụng và sẽ không ảnh hưởng tới giá trị pháp lý cũng như hiệu lực thực thi của những điều khoản khác.