Những vụ tịch thu ở Hong Kong - Chống Hàng Giả - Canon Vietnam

  Những vụ tịch thu ở Hong Kong

  2017

  Tháng 6, Hong Kong

  Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, kết quả như sau.

  Số người bị bắt 1 người
   
  Hàng giả bị thu giữ Số lượng
  Pin BP-511 / LP-E8 / LP-E10 / LP-E12 / NB-10L 45 cái