Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Canon Vietnam

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này mô tả cách Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam ("CMV") quản lý Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam ("Pháp Luật"). Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này để biết và hiểu mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

1. Áp dụng Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

1.1 "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được hoặc nhận dạng được danh tính từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó khi kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi có thể truy cập và bao gồm ý nghĩa khác có thể được xác định theo quy định của Pháp Luật được sửa đổi tại từng thời điểm.

1.2 Nhằm mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được nêu dưới đây, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản liên quan đến bạn, bao gồm các loại dữ liệu cá nhân sau ("Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản"):

 1. Thông tin liên lạc (ví dụ: tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ bưu điện hoặc e-mail, tài khoản/mạng xã hội, số fax và số điện thoại);
 2. Ảnh của bạn;
 3. Sở thích sản phẩm, thói quen mua hàng, lịch sử mua hàng và hành vi chi tiêu;
 4. Thông tin khác liên quan đến cá nhân của bạn;
 5. Bạn cũng có thể tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân khác liên quan đến các thắc mắc hoặc ý kiến của bạn. Tuy nhiên, để giúp chúng tôi đưa ra các phản hồi thích hợp cho bạn, chúng tôi khuyến khích bạn không cung cấp nhiều dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hơn mức cần thiết.

Hiện tại, chúng tôi không thu thập hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào của bạn mà được Pháp Luật phân loại như vậy, ví dụ: dữ liệu vị trí cá nhân được xác định thông qua các dịch vụ định vị ("Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm"). Nếu, trong tương lai, phát sinh nhu cầu thu thập hoặc xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm nào của bạn để nâng cao trải nghiệm của bạn với chúng tôi hoặc để đáp ứng các yêu cầu theo luật định, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn và xin sự đồng ý hợp lệ từ bạn (nếu cần thiết) trước khi tiếp hành việc thu thập. Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản và Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm (nếu được xử lý) đều được gọi chung là Dữ Liệu Cá Nhân.

1.3 Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến dịch nào do CMV cung cấp hoặc bằng việc gửi thông tin đến hoặc liên lạc với CMV, và bằng cách đồng ý rõ ràng thông qua việc thao tác và thực hiện các bước nhất định trên nền tảng của chúng tôi như đã hướng dẫn cụ thể cho bạn, điều này theo đó thể hiện bạn xác nhận và đồng ý để CMV và các đơn vị, công ty liên kết, và các công ty con có liên quan của chúng tôi (theo đây được gọi chung và gọi riêng là “Các Công Ty"), cũng như các đại diện và/hoặc đơn vị ủy thác tương ứng của Các Công Ty này (sau đây gọi chung là "Canon", "của chúng tôi", hoặc "chúng tôi") thực hiện việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. "Bạn" hoặc "của bạn" có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào mà Pháp Luật áp dụng và bao gồm bất kỳ khách hàng cá nhân hiện hữu hoặc tiềm năng nào, nhưng không bao gồm bất kỳ tổ chức, công ty nào (bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp) và bất kỳ tổ chức, cơ quan nào khác bị loại trừ theo quy định của Pháp Luật.

1.4 Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này không thay thế bất kỳ sự đồng ý nào khác mà bạn có thể đã cung cấp trước đây hoặc cung cấp một cách riêng lẻ cho chúng tôi liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Sự đồng ý của bạn đối với Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này được bổ sung vào bất kỳ quyền nào khác mà Các Công Ty có thể có để thực hiện việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của luật.

1.5 Xin lưu ý rằng trang web này và các sản phẩm, dịch vụ và chiến dịch của chúng tôi không nhắm đến bất kỳ chủ thể dữ liệu nào trong Liên minh Châu Âu.

1.6 Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và việc bạn sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam trên mọi phương diện.

2. Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân & Sự đồng ý

2.1 Dữ Liệu Cá nhân có thể được thu thập từ bạn theo một hoặc nhiều cách sau:

 1. khi bạn đặt hàng hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi;
 2. khi bạn đăng phản hồi hoặc tương tác với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi, ví dụ: thông qua các cuộc họp, email hoặc cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi hình hoặc ghi âm lại nhằm mục đích đào tạo, kiểm soát chất lượng, kinh doanh và/hoặc các mục đích hợp pháp khác);
 3. khi bạn đăng ký bảo hành cho một sản phẩm mà bạn mua hoặc để đổi quà tặng;
 4. khi bạn sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm thiết lập bất kỳ tài khoản trực tuyến nào với chúng tôi;
 5. khi bạn yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn, đưa bạn vào danh sách gửi email hoặc danh sách gửi thư khác;
 6. khi bạn phản hồi các chương trình khuyến mãi, chiến dịch hoặc các sáng kiến khác của chúng tôi hoặc tham dự các sự kiện của chúng tôi;
 7. khi chúng tôi nhận được giới thiệu về bạn từ các đối tác kinh doanh và bên thứ ba, ví dụ trong trường hợp bạn đã đồng ý để họ giới thiệu bạn;
 8. khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi;
 9. khi bạn tham gia vào bất kỳ cuộc thi, khảo sát hoặc khuyến mãi nào do chúng tôi và/hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi thực hiện (bao gồm cả việc gửi ảnh);
 10. khi bạn đến thăm các cơ sở của chúng tôi mà có trang bị camera ghi hình, hoặc khi chúng tôi chụp ảnh hoặc quay video tại các sự kiện;
 11. khi chúng tôi nhận được thông tin về bạn từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi bạn chọn kết nối với các dịch vụ đó;
 12. khi bạn cung cấp hoặc dự tính cung cấp thông tin bảo mật cho chúng tôi trong một giao dịch;
 13. khi bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác; và/hoặc
 14. khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bằng các phương tiện hợp pháp khác.

2.2 Trừ khi được cho phép theo quy định của Pháp Luật, chúng tôi sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không có sự đồng ý từ bạn. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích cần thiết trên cơ sở thực hiện vừa đủ và phù hợp để đạt được mục đích đó, và chỉ khi được bạn đồng ý. Để tránh nhầm lẫn, trừ khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ không thu thập hoặc yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi số định danh cá nhân của bạn hoặc, nếu có, bản sao thẻ căn cước công dân của bạn.

2.3 Bạn đảm bảo và tuyên bố với chúng tôi rằng (a) Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi là chính xác và đầy đủ; và (b) khi bạn tình nguyện cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của người khác cho chúng tôi, bạn được người đó ủy quyền để tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của người đó cho chúng tôi và Dữ liệu Cá nhân đó là chính xác và đầy đủ.

2.4 Dịch Vụ của chúng tôi chỉ dành cho những người từ 16 tuổi. Bất kỳ ai dưới 16 tuổi chỉ được phép truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi khi có sự đồng ý rõ ràng của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng vì bất kỳ lý do gì và bằng bất kỳ phương tiện nào, dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 16 tuổi được gửi cho chúng tôi mà không có sự đồng ý một cách đúng đắn, chúng tôi có quyền xóa và/hoặc loại bỏ dữ liệu đó khỏi hệ thống của mình mà không cần thông báo trước cho người đã cung cấp dữ liệu đó. Ngoài ra, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với chủ thể dữ liệu hoặc người đã cung cấp dữ liệu.

2.5 Bạn được thông báo rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn trong các trường hợp được pháp luật cho phép.

2.6 Nếu bạn quyết định chỉ đồng ý một phần, hoặc đồng ý có điều kiện kèm theo, để chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bạn vui lòng tuân thủ các hướng dẫn được cung cấp trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh liên lạc có liên quan mà bạn đang tương tác. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về vấn đề này, bạn có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi đến địa chỉ email của Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi như được cung cấp trong Điều 12 của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn về cách thức mà chúng tôi sẽ xử lý và giải quyết đối với trường hợp của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, để duy trì hiệu quả hoạt động nội bộ, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp các sản phẩm/dịch vụ hoặc tham gia vào các giao dịch với bạn nếu không nhận được sự đồng ý toàn bộ từ bạn để xử lý dữ liệu.

3. Mục đích mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

3.1 Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ cho các mục đích sau:

 1. để xác minh và xử lý các thông tin cá nhân và thanh toán của bạn;
 2. để cung cấp các hàng hóa và dịch vụ cho bạn;
 3. để trả lời và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại và các vấn đề chăm sóc khách hàng khác hoặc để liên hệ với bạn;
 4. để theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi điện thoại và tương tác trực tiếp với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân viên và đánh giá hiệu suất công việc và nhằm mục đích xác minh danh tính;
 5. để quản lý thanh toán, xuất hóa đơn, tài khoản, kiểm tra tín dụng và các vấn đề thu hồi nợ;
 6. để gửi cho bạn thông tin, chương trình khuyến mãi, cập nhật và tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi và của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi;
 7. để quản lý, phát triển và cải thiện hoạt động kinh doanh và vận hành của chúng tôi nhằm phục vụ bạn tốt hơn;
 8. để thực hiện các chương trình khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị, các cuộc thi và rút thăm may mắn và để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn tại các điểm tiếp xúc khách hàng của chúng tôi;
 9. để thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng;
 10. để tiến hành điều tra hoặc kiểm toán hoặc thực hiện các hoạt động phòng chống tội phạm và gian lận, và quản lý rủi ro;
 11. để tuân thủ các yêu cầu luật định và quy định pháp luật;
 12. để thực thi các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chúng tôi;
 13. để xúc tiến thực hiện các giao dịch tài sản (có thể mở rộng cho bất kỳ thương vụ sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản nào);
 14. cho các mục đích khác mà chúng tôi đã đạt được sự đồng ý của bạn; và
 15. cho bất kỳ mục đích nào khác cần thiết một cách hợp lý, phụ trợ hoặc liên quan đến các mục đích cụ thể nêu trên.

3.2 Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được tiết lộ vì các mục đích nêu trên cho các nhân viên của chúng tôi, bên thứ ba, đơn vị liên kết, nhà cung cấp dịch vụ, bên tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn, những người hoặc tổ chức sau:

 1. các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp giải pháp thanh toán;
 2. các cơ quan thu hồi nợ;
 3. các công ty thông tin tín dụng;
 4. các công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển và chuyển phát;
 5. các nhà cung cấp dịch vụ tổng đài;
 6. các đối tác kinh doanh của chúng tôi và các nhà phân phối, ủy thác mua bán hoặc đại lý được ủy quyền;
 7. các cơ quan quản lý chính phủ có liên quan hoặc cơ quan chức năng hoặc cơ quan thực thi pháp luật;
 8. các công ty bảo hiểm và tư vấn của chúng tôi, bao gồm các chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên và luật sư;
 9. các bên trung gian dữ liệu; và
 10. bất kỳ bên nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Ngoại trừ các cơ quan chức năng và cơ quan chính phủ có liên quan hoặc các cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên nhận Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (i) có nghĩa vụ bảo mật đối với chúng tôi liên quan đến việc sử dụng, nắm giữ, xử lý, lưu giữ và/hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn; và (ii) cần thiết phải biết hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó.

3.3 Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi (các) số điện thoại của bạn và thể hiện rằng bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo qua (các) số điện thoại này, thì chúng tôi có thể tùy từng thời điểm liên hệ với bạn qua (các) số điện thoại này (thông qua cuộc gọi thoại, văn bản, fax hoặc các phương tiện khác) để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3.4 Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị khi chúng tôi được bạn đồng ý để thực hiện các việc này và chỉ sau khi bạn được thông báo về các mục đích mà chúng tôi thực hiện các việc đó cũng như hậu quả của việc bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện.

3.5 Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đi, lưu trữ và/hoặc xử lý tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Việt Nam cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hỗ trợ khách hàng quốc tế, cải tiến dịch vụ, sao lưu, lưu trữ dữ liệu, cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi và thực hiện các mục tiêu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

3.6 Theo đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc chuyển đi, lưu trữ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bên ngoài Việt Nam có thể cần thiết cho các mục đích nói trên và bất kỳ mục đích nào khác như được mô tả trong Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này và theo đó, bạn đồng ý với bất kỳ việc chuyển đi, lưu trữ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn bên ngoài Việt Nam.

3.7 Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bằng việc chuyển dữ liệu đi, bất kỳ bên nào nhận Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bên ngoài Việt Nam đều phải cung cấp bộ tiêu chuẩn để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà ít nhất có thể tương quan với các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo Pháp Luật. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo rằng bất kỳ bên nào tiếp xúc với Dữ Liệu Cá Nhân bên ngoài Việt Nam phải:

 1. tuân thủ Pháp Luật và các hướng dẫn kèm theo do các cơ quan quản lý liên quan ban hành, tất cả các quy định và luật hiện hành và Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này ("Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Dữ Liệu") và sẽ không thực hiện hoặc cho phép bất kỳ điều gì được thực hiện có thể khiến bên đó hoặc chính chúng tôi vi phạm các Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Dữ Liệu;
 2. thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để đảm bảo sự tuân thủ đó thông qua việc thực hiện các Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Dữ Liệu như được chúng tôi thông báo định kỳ cho các bên, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp, cũng như cung cấp bộ tiêu chuẩn để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân có tính tương quan với các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Pháp Luật; và
 3. bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân bằng cách thực hiện các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu hợp lý nhằm ngăn chặn việc truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân trái phép.

4. Rút lại sự đồng ý & Quyền truy cập

4.1 Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi tiếp tục sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn hoặc có được quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (trong phạm vi hợp lý và được Pháp Luật cho phép) bất cứ lúc nào bằng cách viết thư cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với các cách thức và phương tiện mà chúng tôi liên lạc với bạn bằng cách thực hiện tùy chọn 'Hủy đăng ký' như được hiển thị trong email của chúng tôi hoặc các thông tin tiếp thị khác.

4.2 Khi bạn rút lại sự đồng ý của bạn, bạn hiểu rõ rằng chúng tôi có thể không cung cấp hoặc không tiếp tục cung cấp được một số hàng hóa và/hoặc dịch vụ nhất định cho bạn và theo đó chúng tôi có thể phải ngừng cung cấp các hàng hóa và/hoặc dịch vụ này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 30 ngày để bất kỳ yêu cầu rút lại sự đồng ý nào được ghi nhận vào hệ thống của chúng tôi.

4.3 Nếu bạn có yêu cầu, trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một bản thông tin về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi có được hoặc kiểm soát hoặc sẽ thông báo cho bạn về thời hạn mà chúng tôi sẽ phản hồi lại yêu cầu này. Bản thông tin về Dữ Liệu Cá Nhân này sẽ liên quan đến cách thức mà Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã hoặc có thể đã được sử dụng hoặc tiết lộ trong năm trước ngày bạn yêu cầu. Sau đó, chúng tôi sẽ ngừng thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và theo đó sẽ yêu cầu các bên thứ ba có liên quan, như được đề cập trong Điều 3.2 ở trên, cũng ngừng thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

4.4 Chúng tôi có quyền tính một khoản phí hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn, nếu được Pháp Luật cho phép.

5. Tính chính xác & Chỉnh sửa

5.1 Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi sử dụng đủ chính xác và đầy đủ cho việc đưa ra bất kỳ quyết định nào ảnh hưởng đến bạn.

5.2 Để giúp chúng tôi duy trì tính chính xác của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn thông báo cho chúng tôi khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách viết thông báo trực tiếp đến Bộ Phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật hoặc hoàn thành các thay đổi cần thiết. Trong trường hợp không thể thực hiện các chỉnh sửa ngay lập tức, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn.

6. Bảo vệ, Chính sách và Thủ tục

6.1 Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát trước các rủi ro về việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc phá hủy trái phép, thông qua các biện pháp bảo vệ dữ liệu hợp lý và thích hợp. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi có tính an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp. Để ngăn chặn việc truy cập trái phép, đồng thời duy trì tính toàn vẹn và bảo mật đối với dữ liệu, đảm bảo việc sử dụng thông tin được chính xác, chúng tôi đã triển khai các quy trình quản lý vật lý và điện tử thích hợp để bảo vệ và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận rằng, bất kể việc chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, không có bất kỳ việc truyền dữ liệu nào qua Internet là hoàn toàn an toàn và bằng việc bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn đang tự chịu rủi ro khi gửi đi các thông tin này.

6.2 Để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Pháp Luật, chúng tôi có thể được yêu cầu tiến hành báo cáo đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến việc thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Báo cáo đánh giá này sẽ được lập theo các quy định của pháp luật và có thể cần phải được nộp cho các cơ quan có thẩm quyền có liên quan theo quy định của Pháp Luật. Mục đích của chúng tôi là đảm bảo tuân thủ khuôn khổ pháp lý và bảo vệ quyền riêng tư và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo quy định của Pháp Luật.

6.3 Nếu chúng tôi ghi âm hoặc ghi hình bạn trong các sự kiện của chúng tôi, và chúng tôi có ý định sử dụng và đăng tải hình ảnh của bạn trên trang web hoặc các kênh truyền thông xã hội của Canon, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn rằng việc ghi âm hoặc ghi hình sẽ được thực hiện. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng trước khi tiến hành ghi âm hoặc ghi hình.

7. Lưu giữ và Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

7.1 Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và khi nó cần thiết hoặc có liên quan đến mục đích kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật.

7.2 Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc loại bỏ Dữ Liệu Cá Nhân của mình trong các trường hợp cho phép theo quy định pháp luật.

7.3 WChúng tôi sẽ xem xét cẩn thận các căn cứ liên quan đến yêu cầu xóa dữ liệu của bạn và thực hiện các bước thích hợp, bao gồm các biện pháp kỹ thuật, để giải quyết yêu cầu này. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không loại bỏ được thông tin dữ liệu ngay lập tức khỏi hệ thống sao lưu do các hạn chế pháp lý được áp dụng và/hoặc các hạn chế về kỹ thuật. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và tách biệt các thông tin đó khỏi mọi hoạt động xử lý tiếp theo cho đến khi bản sao lưu có thể được xóa hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được yêu cầu sẽ được xóa hoàn toàn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu xóa của bạn, trừ khi chúng tôi có quyền từ chối việc xóa dữ liệu theo các trường hợp được quy định của pháp luật.

7.4 Chúng tôi sẽ ngừng việc lưu giữ và sẽ xóa hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sau khi mục đích thu thập dữ liệu được hoàn thành, hoặc sau khi chúng tôi đồng ý với yêu cầu xóa dữ liệu của bạn, hoặc sau khi chúng tôi chấm dứt việc vận hành các sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng.

7.5 Xin lưu ý rằng nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bị xóa vì các lý do như việc thu thập và xử lý dữ liệu không còn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc trong trường hợp CMV bị giải thể hoặc phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định của Pháp Luật, dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể truy xuất lại được sau khi quá trình xóa dữ liệu hoàn tất.

7.6 Tuy nhiên, Pháp Luật cho phép những trường hợp ngoại lệ đối với việc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ngay cả khi bạn có yêu cầu xóa dữ liệu. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể lưu giữ các thông tin này trong một thời gian dài hơn thời gian lưu giữ tiêu chuẩn, trong trường hợp được Pháp Luật cho phép, ngay cả khi việc xử lý thêm dữ liệu không liên quan trực tiếp đến mục đích thu thập dữ liệu ban đầu.

8. Các quyền khác đối với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

Trong những quyền khác bạn có được liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn có các quyền mà Pháp Luật cho phép như sau:

8.1 Được cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Bạn có quyền yêu cầu cung cấp một bản sao Dữ Liệu Cá Nhân về bạn mà chúng tôi có lưu giữ.

Xin lưu ý rằng trường hợp bạn muốn lấy dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và hiện đang được xử lý, bạn cần liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi theo thông tin được cung cấp trong Điều 12 của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này, hoàn thành và ký vào mẫu đơn yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân tiêu chuẩn được chúng tôi cung cấp. Sau khi bạn đã điền và ký vào mẫu đơn này, vui lòng gửi đến địa chỉ email của Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn dữ liệu được yêu cầu khi nhận được mẫu đơn yêu cầu đã điền thông tin và được ký đầy đủ từ bạn. Việc này nhằm đảm bảo rằng việc cung cấp dữ liệu theo yêu cầu tuân thủ các quy định của Pháp Luật.

Nếu bạn không biết chữ hoặc bị khuyết tật và không thể hoàn thành mẫu đơn yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi với thông tin liên hệ được cung cấp trong Điều 12 của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn hoàn thành mẫu đơn yêu cầu.

8.2 Hạn chế việc tiếp tục thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

8.3 Phản đối việc tiết lộ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Xử lý Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân được tuyên bố là đã chết hoặc mất tích

Trong trường hợp bạn được tuyên bố là đã chết hoặc mất tích, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi hiểu tính chất nhạy cảm và những cân nhắc về quyền riêng tư xung quanh những trường hợp như vậy, và chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật thông tin của bạn. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ vợ, chồng hoặc con trên 18 tuổi của bạn, hoặc từ cha, mẹ bạn nếu không có những cá nhân nói trên.

10. Cookies

10.1 Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như dữ liệu về số lượng khách truy cập, các trang họ truy cập, thời gian và thời lượng truy cập của họ, v.v. Thông qua việc sử dụng nhật ký sự kiện của máy chủ web và cookies, các thông tin này sẽ được thu thập trên cơ sở tổng hợp, ẩn danh. Điều này có nghĩa là không có Dữ Liệu Cá Nhân nào được liên kết với các dữ liệu được thu thập này. Tại trang web của chúng tôi, chúng tôi không tự động thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nào trừ khi bạn cung cấp thông tin đó hoặc thực hiện đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn.

10.2 Cookies là các tập dữ liệu nhỏ được lưu trữ tự động trong ổ cứng của người dùng cuối cùng và thường được sử dụng để theo dõi các tùy chọn liên quan đến chủ đề của trang web đó. Nếu bạn bật các cookies này, trình duyệt web của bạn sẽ thêm văn bản trong một tập tin nhỏ. Bạn có thể thiết lập trình duyệt web thông báo cho bạn về yêu cầu đặt cookies hoặc từ chối chấp nhận cookies, bằng cách sửa đổi các tùy chọn có liên quan đến cài đặt Internet (internet options) hoặc sở thích duyệt web của hệ thống máy tính, nhưng khi thực hiện như vậy, bạn có thể không sử dụng hoặc kích hoạt được một số chức năng có sẵn trên trang web của chúng tôi.

10.3 Bằng cách truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookies, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác, đèn hiệu (beacon) và các thông tin khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi hoặc của đại diện hoặc của các bên ủy thác của chúng tôi thực hiện truy cập đối với các cookies đó, công nghệ lưu trữ cục bộ, đèn hiệu (beacon) và thông tin đó.

11. Các sản phẩm và Các liên kết của bên thứ ba đối với Dịch Vụ của chúng tôi

Trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể cho phép bạn chia sẻ một số tài liệu nhất định về các dịch vụ với các bên khác thông qua các dịch vụ mạng xã hội như Facebook. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn nên thận trọng và xem qua các nội dung về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành vi, thiếu sót, chính sách bảo vệ dữ liệu của bên thứ ba hoặc việc họ sử dụng cookies cũng như nội dung hoặc tính bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, ngay cả khi chúng được liên kết với trang web của chúng tôi. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào như vậy theo đây đều được chúng tôi từ chối và loại trừ một cách rõ ràng.

12. Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi đã chỉ định (các) Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân để giám sát việc tuân thủ Pháp Luật liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu hoặc phản hồi nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ liên hệ như sau:

Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Friendship, Số 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Email: cmvprivacynotice@canon.com.vn

13. Cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này tùy từng thời điểm. Tùy thuộc vào các quyền mà bạn có theo quy định của pháp luật, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản hiện hành của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này khi được cập nhật tùy từng thời điểm. Ngày được nêu ở cuối Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này cho biết lần cuối cùng phiên bản này được sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại để biết phiên bản mới nhất của Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này.

Cập nhật lần cuối: 05 October 2023