Kiểu máy Hộp mực / Lọ mực Giá
imagePROGRAF PRO-500 Maintenance Cartridge MC-20 VND 540,000
PFI-50 (Blue) VND 1,870,000
PFI-50 (Chroma Optimizer) VND 1,870,000
PFI-50 (Cyan) VND 1,870,000
PFI-50 (Gray) VND 1,870,000
PFI-50 (Magenta) VND 1,870,000
PFI-50 (Matte Black) VND 1,870,000
PFI-50 (Photo Black) VND 1,870,000
PFI-50 (Photo Cyan) VND 1,870,000
PFI-50 (Photo Gray) VND 1,870,000
PFI-50 (Photo Magenta) VND 1,870,000
PFI-50 (Red) VND 1,870,000
PFI-50 (Yellow) VND 1,870,000
PFI-50 Kit Set Liên hệ
JX-210P PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-50 (Pigment Black) Liên hệ
MAXIFY iB4070 PGI-2700 (Black) VND 572,000
PGI-2700 (Cyan) VND 374,000
PGI-2700 (Magenta) VND 374,000
PGI-2700 (Yellow) VND 374,000
PGI-2700XL (Black) VND 891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND 649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND 649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND 649,000
MAXIFY MB5070 PGI-2700 (Black) VND 572,000
PGI-2700 (Cyan) VND 374,000
PGI-2700 (Magenta) VND 374,000
PGI-2700 (Yellow) VND 374,000
PGI-2700XL (Black) VND 891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND 649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND 649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND 649,000
MAXIFY MB5370 PGI-2700 (Black) VND 572,000
PGI-2700 (Cyan) VND 374,000
PGI-2700 (Magenta) VND 374,000
PGI-2700 (Yellow) VND 374,000
PGI-2700XL (Black) VND 891,000
PGI-2700XL (Cyan) VND 649,000
PGI-2700XL (Magenta) VND 649,000
PGI-2700XL (Yellow) VND 649,000
PIXMA E400 CL-57 (Colour) VND 396,000
PG-47 (Pigment Black) VND 220,000
PG-47/CL-57 Value Pack Liên hệ
PIXMA E410 CL-57 (Colour) VND 396,000
CL-57S (Colour) Liên hệ
PG-47 (Pigment Black) VND 220,000
PG-47/CL-57 Value Pack Liên hệ
PIXMA E460 CL-57 (Colour) VND 396,000
PG-47 (Pigment Black) VND 220,000
PG-47/CL-57 Value Pack Liên hệ
PIXMA E477 CL-57S (Colour) Liên hệ
PG-47 (Pigment Black) VND 220,000
PIXMA E500 CL-98 (Colour) VND 429,000
PG-88 (Pigment Black) VND 357,500
PG-88/CL-98 Value Pack Liên hệ
PIXMA E560 CL-99 (Colour) VND 418,000
PG-89 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA E600 CL-98 (Colour) VND 429,000
PG-88 (Pigment Black) VND 357,500
PG-88/CL-98 Value Pack Liên hệ
PIXMA E610 CL-98 (Colour) VND 429,000
PG-88 (Pigment Black) VND 357,500
PG-88/CL-98 Value Pack Liên hệ
PIXMA G1000 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G1010 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G2000 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G2010 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G3000 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G3010 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G4000 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA G4010 GI-790 (Black) VND 253,000
GI-790 (Cyan) VND 253,000
GI-790 (Magenta) VND 253,000
GI-790 (Yellow) VND 253,000
PIXMA iP100 CLI-36 (Colour) VND 451,000
PGI-35 (Pigment Black) VND 286,000
PIXMA iP110 CLI-36 (Colour) VND 451,000
PGI-35 (Pigment Black) VND 286,000
PIXMA iP1200 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA iP1300 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA iP1600 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA iP1700 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA iP1880 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA iP1980 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA iP2200 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA iP2580 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA iP2680 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA iP2770 / iP2772 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA iP2870 / iP2872 CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA iP2870S CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746S (Colour) VND 325,000
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND 230,000
PIXMA iP3300 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP3500 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP3680 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA iP4200 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP4300 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP4500 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP4680 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA iP4760 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA iP4870 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA iP4970 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA iP5200 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP5200R CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP5300 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iP6210D CL-41 (Colour) VND 704,000
PIXMA iP6220D CL-41 (Colour) VND 704,000
PIXMA iP6320D CL-41 (Colour) VND 704,000
PIXMA iP6600D CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Photo Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Photo Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PIXMA iP6700D CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Photo Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Photo Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PIXMA iP7270 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PGI-750 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-750XL (Pigment Black) VND 605,000
PIXMA iP8770 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Gray) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Gray) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PGI-750 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-750XL (Pigment Black) VND 605,000
PIXMA iX4000 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iX5000 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA iX6560 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA iX6770 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PGI-750 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-750XL (Pigment Black) VND 605,000
PGI-755XXL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA iX7000 PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PGI-7 (Pigment Black) VND 429,000
PGI-9 (Clear) VND 429,000
PGI-9 (Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Photo Black) VND 407,000
PGI-9 (Yellow) VND 407,000
PIXMA MG2170 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG2270 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG2570S CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746S (Colour) VND 325,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND 230,000
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG3170 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG3570 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG3670 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG4170 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG4270 CL-741 (Colour) VND 583,000
CL-741XL (Colour) Liên hệ
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG5170 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MG5270 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MG5370 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MG5470 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG5570 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG5670 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG6170 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Gray) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MG6270 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Gray) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MG6370 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Gray) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Gray) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG6470 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG6670 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG7170 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Gray) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Gray) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG7570 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Gray) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Gray) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PIXMA MG7770 CLI-771 (Black) VND 396,000
CLI-771 (Cyan) VND 396,000
CLI-771 (Gray) VND 396,000
CLI-771 (Magenta) VND 396,000
CLI-771 (Yellow) VND 396,000
PGI-770 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-770XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MG8170 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Gray) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MG8270 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Gray) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MP145 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MP150 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP160 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP170 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP180 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP198 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MP228 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MP237 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP245 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP258 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP276 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP450 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP460 CL-41 (Colour) VND 704,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PIXMA MP476 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MP486 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP496 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP497 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MP500 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP510 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP520 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP530 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP545 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP558 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP568 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP600 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP600R CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP610 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP628 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP638 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP648 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP800 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP800R CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP810 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP830 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP970 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Photo Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Photo Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MP988 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Gray) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MP996 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Gray) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MX308 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MX318 CL-41 (Colour) VND 704,000
CL-831 (Colour) VND 550,000
PG-40 (Pigment Black) VND 561,000
PG-40/CL-41 Value Pack Liên hệ
PG-830 (Pigment Black) VND 407,000
PIXMA MX328 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX338 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX347 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX357 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX366 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX377 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX397 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX416 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX426 CL-811 (Colour) VND 605,000
CL-811XL (Colour) VND 1,210,000
PG-810 (Pigment Black) VND 484,000
PG-810 Twin Pack Liên hệ
PG-810/CL-811 Value Pack Liên hệ
PG-810XL (Pigment Black) VND 985,000
PIXMA MX437 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX457 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX497 CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX517 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX527 CL-741 (Colour) VND 583,000
PG-740 (Pigment Black) VND 418,000
PG-740/CL-741 Value Pack VND 990,000
PG-740XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX700 CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MX727 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PGI-750 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-750XL (Pigment Black) VND 605,000
PGI-755XXL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA MX7600 PGI-7 (Pigment Black) VND 429,000
PGI-9 (Clear) VND 429,000
PGI-9 (Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Photo Black) VND 407,000
PGI-9 (Yellow) VND 407,000
PIXMA MX850 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PGI-5 (Pigment Black) VND 418,000
PIXMA MX868 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MX876 CLI-821 (Black) VND 308,000
CLI-821 (Cyan) VND 308,000
CLI-821 (Magenta) VND 308,000
CLI-821 (Yellow) VND 308,000
PGI-820 (Pigment Black) VND 308,000
PIXMA MX886 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MX897 CLI-726 (Black) Liên hệ
CLI-726 (Cyan) VND 297,000
CLI-726 (Magenta) VND 297,000
CLI-726 (Yellow) VND 297,000
PGI-725 (Pigment Black) VND 330,000
PIXMA MX927 CLI-751 (Black) VND 385,000
CLI-751 (Cyan) VND 385,000
CLI-751 (Magenta) VND 385,000
CLI-751 (Yellow) VND 385,000
CLI-751XL (Black) VND 506,000
CLI-751XL (Cyan) VND 506,000
CLI-751XL (Magenta) VND 506,000
CLI-751XL (Yellow) VND 506,000
PGI-750 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-750XL (Pigment Black) VND 605,000
PGI-755XXL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA PRO-1 PGI-29 (Chroma Optimizer) VND 1,023,000
PGI-29 (Cyan) VND 1,023,000
PGI-29 (Dark Gray) VND 1,023,000
PGI-29 (Gray) VND 1,023,000
PGI-29 (Light Gray) VND 1,023,000
PGI-29 (Magenta) VND 1,023,000
PGI-29 (Matte Black) VND 1,023,000
PGI-29 (Photo Black) VND 1,023,000
PGI-29 (Photo Cyan) VND 1,023,000
PGI-29 (Photo Magenta) VND 1,023,000
PGI-29 (Red) VND 1,023,000
PGI-29 (Yellow) VND 1,023,000
PIXMA PRO-10 PGI-72 (Chroma Optimizer) VND 396,000
PGI-72 (Cyan) VND 396,000
PGI-72 (Gray) VND 396,000
PGI-72 (Magenta) VND 396,000
PGI-72 (Matte Black) VND 396,000
PGI-72 (Photo Black) VND 396,000
PGI-72 (Photo Cyan) VND 396,000
PGI-72 (Photo Magenta) VND 396,000
PGI-72 (Red) VND 396,000
PGI-72 (Yellow) VND 396,000
PIXMA PRO-100 CLI-42 (Black) VND 418,000
CLI-42 (Cyan) VND 418,000
CLI-42 (Gray) VND 418,000
CLI-42 (Light Gray) VND 418,000
CLI-42 (Magenta) VND 418,000
CLI-42 (Photo Cyan) VND 418,000
CLI-42 (Photo Magenta) VND 418,000
CLI-42 (Yellow) VND 418,000
PIXMA PRO-9000 CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Green) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Photo Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Photo Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Red) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PIXMA PRO-9000 Mark II CLI-8 (Black) VND 396,000
CLI-8 (Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Green) VND 396,000
CLI-8 (Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Photo Cyan) VND 396,000
CLI-8 (Photo Magenta) VND 396,000
CLI-8 (Red) VND 396,000
CLI-8 (Yellow) VND 396,000
PIXMA PRO-9500 PGI-9 (Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Gray) VND 407,000
PGI-9 (Green) VND 407,000
PGI-9 (Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Matte Black) Liên hệ
PGI-9 (Photo Black) VND 407,000
PGI-9 (Photo Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Photo Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Red) VND 407,000
PGI-9 (Yellow) VND 407,000
PIXMA PRO-9500 Mark II PGI-9 (Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Gray) VND 407,000
PGI-9 (Green) VND 407,000
PGI-9 (Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Matte Black) Liên hệ
PGI-9 (Photo Black) VND 407,000
PGI-9 (Photo Cyan) VND 407,000
PGI-9 (Photo Magenta) VND 407,000
PGI-9 (Red) VND 407,000
PGI-9 (Yellow) VND 407,000
PIXMA TS207 CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746S (Colour) VND 325,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND 230,000
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA TS307 CL-746 (Colour) VND 627,000
CL-746S (Colour) VND 325,000
CL-746XL (Colour) Liên hệ
PG-745 (Pigment Black) VND 407,000
PG-745/CL-746 Value Pack Liên hệ
PG-745S (Pigment Black) VND 230,000
PG-745XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA TS707 CLI-781 (Black) VND 396,000
CLI-781 (Cyan) VND 396,000
CLI-781 (Magenta) VND 396,000
CLI-781 (Yellow) VND 396,000
CLI-781XL (Black) Liên hệ
CLI-781XL (Cyan) Liên hệ
CLI-781XL (Magenta) Liên hệ
CLI-781XL (Yellow) Liên hệ
PGI-780 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-780XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA TS8070 CLI-771 (Black) VND 396,000
CLI-771 (Cyan) VND 396,000
CLI-771 (Gray) VND 396,000
CLI-771 (Magenta) VND 396,000
CLI-771 (Yellow) VND 396,000
CLI-771XL (Black) Liên hệ
CLI-771XL (Cyan) Liên hệ
CLI-771XL (Gray) Liên hệ
CLI-771XL (Magenta) Liên hệ
CLI-771XL (Yellow) Liên hệ
PGI-770 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-770XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA TS8270 CLI-781 (Black) VND 396,000
CLI-781 (Cyan) VND 396,000
CLI-781 (Magenta) VND 396,000
CLI-781 (Photo Blue) VND 396,000
CLI-781 (Yellow) VND 396,000
CLI-781XL (Black) Liên hệ
CLI-781XL (Cyan) Liên hệ
CLI-781XL (Magenta) Liên hệ
CLI-781XL (Photo Blue) Liên hệ
CLI-781XL (Yellow) Liên hệ
PGI-780 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-780XL (Pigment Black) Liên hệ
PIXMA TS9170 CLI-781 (Black) VND 396,000
CLI-781 (Cyan) VND 396,000
CLI-781 (Magenta) VND 396,000
CLI-781 (Photo Blue) VND 396,000
CLI-781 (Yellow) VND 396,000
CLI-781XL (Black) Liên hệ
CLI-781XL (Cyan) Liên hệ
CLI-781XL (Magenta) Liên hệ
CLI-781XL (Photo Blue) Liên hệ
CLI-781XL (Yellow) Liên hệ
PGI-780 (Pigment Black) VND 451,000
PGI-780XL (Pigment Black) Liên hệ