Thông điệp của Ban Giám Đốc về Quản Lý Rủi Ro - Canon Vietnam

Thông điệp của Ban Giám Đốc về Quản Lý Rủi Ro

Đội ngũ quản lý của Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam cam kết đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty thông qua việc chủ động xác định và quản lý có hệ thống các rủi ro có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty.

1. Tầm quan trọng và Mục tiêu của Quản Lý Rủi Ro

Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của quản lý rủi ro như một biện pháp phòng thủ quan trọng để bảo vệ công ty trước những sự kiện có thể lường trước được và không thể lường trước được mà có thể gây ra tác động hoặc gánh nặng tiêu cực. Quản lý rủi ro hiệu quả cũng giúp đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch và phục hồi của chúng tôi trong trường hợp xảy ra sự kiện rủi ro không thể tránh khỏi.

2. Hệ thống Quản Lý Rủi Ro

Phù hợp với quan điểm của chúng tôi đối với quản lý rủi ro, chúng tôi cam kết có một Hệ thống quản lý rủi ro bao gồm sau đây:

(a) Chính sách Quản Lý Rủi Ro

(b) Quản Trị Rủi Ro

(c) Nhận dạng rủi ro

(d) Hoạt động Quản Lý Rủi Ro

(e) Đánh giá và cải thiện Quản Lý Rủi Ro

(f) Giáo dục Quản Lý Rủi Ro

(g) Quản lý khủng hoảng

3. Khả năng thích ứng với các điều kiện thay đổi

Các điều kiện kinh doanh, quy định, môi trường và các điều kiện khác xung quanh chúng ta luôn duy trì sự năng động vốn có của nó. Trong thời đại của những thay đổi liên tục và nhanh chóng, chúng ta cần phải thích nghi và phản ứng kịp thời với những thay đổi thông qua các hoạt động quản lý rủi ro của mình.

4. Rà soát và cải tiến liên tục

Chúng tôi sẽ liên tục cải thiện hệ thống quản lý rủi ro của mình bằng cách rà soát định kỳ hệ thống để đảm bảo sự toàn diện của hệ thống trong việc đáp ứng các mục tiêu quản lý rủi ro.

Imasaka Daido

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam