[Windows 64bit] LBP3018B/3050 CAPT Printer Driver (R1.50 Ver.1.10)

  02-thg 7-2019
  0100133001

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows Server 2019 (x64)
  • Windows Server 2016 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x64)
  • Windows Server 2008 (x64)
  • Windows Server 2003 R2 (x64)
  • Windows Server 2003 (x64)
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 7 (x64)
  • Windows Vista (x64)
  • Windows XP (x64)

  Hướng dẫn cài đặt

  *Precaution When Using a USB Connection
  Disconnect the USB cable that connects the device and computer before installing the driver.
  Connect the USB cable after installing the driver.

  Driver and application software files have been compressed.
  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them. A new folder will be created in the same folder.The new folder will have the same name as the compressed file.
  4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: LBP3010_3018_3050_R150_V110_W64_uk_EN_1.exe
  2. Phiên bản tập tin: R1.50V1.10
  3. Kích cỡ tập tin: 12180KB

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi