[Windows 64bit] Fax Driver V9.15

  26-thg 11-2021
  0100134701

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  • FAX-L3000
  • imageCLASS MF8450C
  • imageCLASS MF9280Cdn
  • imageRUNNER 1022/ 1022F/ 1022iF
  • imageRUNNER 1024/ 1024F/ 1024iF
  • imageRUNNER 1730/ 1730i
  • imageRUNNER 1740i
  • imageRUNNER 1750i
  • imageRUNNER 2016/ 2016i/ 2016J
  • imageRUNNER 2018/ 2018i/ 2018N
  • imageRUNNER 2020/ 2020i/ 2020J
  • imageRUNNER 2022/ 2022i/ 2022N
  • imageRUNNER 2200/ 2200i
  • imageRUNNER 2230
  • imageRUNNER 2270
  • imageRUNNER 2520/ 2520W
  • imageRUNNER 2525/ 2525i/ 2525W
  • imageRUNNER 2530/ 2530i/ 2530W/ 2530Wi
  • imageRUNNER 2535/ 2535i/ 2535W
  • imageRUNNER 2545/ 2545i/ 2545W
  • imageRUNNER 2800
  • imageRUNNER 2870
  • imageRUNNER 3025
  • imageRUNNER 3035
  • imageRUNNER 3045
  • imageRUNNER 3225
  • imageRUNNER 3235
  • imageRUNNER 3245
  • imageRUNNER 3300/ 3300i
  • imageRUNNER 3320i
  • imageRUNNER 3530
  • imageRUNNER 3570
  • imageRUNNER 4570
  • imageRUNNER 5055
  • imageRUNNER 5065
  • imageRUNNER 5075
  • imageRUNNER ADVANCE 400i
  • imageRUNNER ADVANCE 4025
  • imageRUNNER ADVANCE 4035
  • imageRUNNER ADVANCE 4045
  • imageRUNNER ADVANCE 4051
  • imageRUNNER ADVANCE 500i
  • imageRUNNER ADVANCE 6055
  • imageRUNNER ADVANCE 6065
  • imageRUNNER ADVANCE 6075
  • imageRUNNER ADVANCE 6255
  • imageRUNNER ADVANCE 6265
  • imageRUNNER ADVANCE 6275
  • imageRUNNER ADVANCE 8205
  • imageRUNNER ADVANCE 8295
  • imageRUNNER ADVANCE C2020/ C2020H
  • imageRUNNER ADVANCE C2025H
  • imageRUNNER ADVANCE C2030/ C2030H
  • imageRUNNER ADVANCE C2220/ C2220L
  • imageRUNNER ADVANCE C2225
  • imageRUNNER ADVANCE C2230
  • imageRUNNER ADVANCE C5030
  • imageRUNNER ADVANCE C5035
  • imageRUNNER ADVANCE C5045
  • imageRUNNER ADVANCE C5051/ C5051x
  • imageRUNNER ADVANCE C5235
  • imageRUNNER ADVANCE C5240
  • imageRUNNER ADVANCE C5250
  • imageRUNNER ADVANCE C5255
  • imageRUNNER ADVANCE C7055
  • imageRUNNER ADVANCE C7260
  • imageRUNNER ADVANCE C7270
  • imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9270 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO
  • imageRUNNER C1028
  • imageRUNNER C2550i
  • imageRUNNER C2570i
  • imageRUNNER C2620i
  • imageRUNNER C2880i
  • imageRUNNER C3080/ C3080i
  • imageRUNNER C3100N
  • imageRUNNER C3170
  • imageRUNNER C3180i
  • imageRUNNER C3200
  • imageRUNNER C3220N
  • imageRUNNER C3380i
  • imageRUNNER C3580/ C3580i
  • imageRUNNER C4080i
  • imageRUNNER C4580i
  • imageRUNNER C5180/ C5180i
  • imageRUNNER C5185i
  • imageRUNNER C5870i
  • imageRUNNER C5880i
  • imageRUNNER C6870i
  • imageRUNNER C6880i

  OS

  • Windows Server 2022
  • Windows Server 2019 (x64)
  • Windows Server 2016 (x64)
  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x64)
  • Windows Server 2008 (x64)
  • Windows Server 2003 R2 (x64)
  • Windows Server 2003 (x64)
  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 7 (x64)
  • Windows Vista (x64)
  • Windows XP (x64)

  Hướng dẫn cài đặt

  *Precaution When Using a USB Connection
  Disconnect the USB cable that connects the device and computer before installing the driver.
  Connect the USB cable after installing the driver.

  Driver and application software files have been compressed.
  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them. A new folder will be created in the same folder. The new folder will have the same name as the compressed file.
  4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: FAX_Driver_V915_W64_uk_EN_03.exe
  2. Phiên bản tập tin: V9.15
  3. Kích cỡ tập tin: 21164KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.