MX470 series MP Drivers Ver.1.02 (Windows)

  15-thg 10-2021
  0100571501

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows 11
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 8
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7
  • Windows Vista (x64)
  • Windows Vista
  • Windows XP

  Tổng quan

  (Standard) This is a driver that will provide full functionality for your selected model. For an enhanced user experience we also recommend installing My Image Garden software. A version of this standard driver will have been included on the CD provided with your original product.

  Lịch sử cập nhật

  [Ver.1.02]
  - The failure that may disable installation when PC detects the printer before driver is installed is modified. (Windows 10)
  - Windows 11 has been added as a supported OS.

  [Ver.1.01]
  - The failure (suspension during operation) in installing Windows 10 November update (1511) environment has been resolved.

  [Ver.1.00]
  - Windows 10 has been added as a supported OS.

  Các yêu cầu hệ thống

  Windows 11
  Windows 10 (32bit)
  Windows 10 (64bit)
  Windows 8.1(32bit)
  Windows 8.1(64bit)
  Windows 8(32bit)
  Windows 8(64bit)
  Windows 7(32bit)
  Windows 7(64bit)
  Windows Vista SP1 or later(32bit)
  Windows Vista SP1 or later(64bit)
  Windows XP SP3 or later

  Chú ý

  Printer Driver:
  1.[Windows 11,Windows 10]
  Some of the settings (such as borderless printing) in the OS standard print settings screen are not valid. the settings in the Printer printing Preferences window are valid. Make settings in Printer printing Preferences when necessary.

  2.[Windows 11,Windows 10]
  Layout printing from the OS standard print settings screen may not be performed as expected in Some instances.
  In such cases, open the Printer Printing Preferences window and change the paper size accordingly.

  Scanner Driver:
  1.If the OS is upgraded with the scanner driver remained installed, scanning by pressing the SCAN button on the Printer may not be performed After the upgrade. in such cases, re-install the scanner driver.

  2.When MP Driver installation was stopped by the following acts with the screen awaiting connection, install it again. The installation is not completed even if plugged-in the USB cable again or turned-on the power supply again.
  - To cancel the installation.
  - To plugged-out the USB cable.
  etc,

  3.The scan from the scan button of the printer does not work when the connection is changed from the network connection to the USB connection. Install MP Driver again, and change the connection method.

  Hướng dẫn cài đặt

  Download / Installation Procedures
  1. Click the link, select [ Save ], specify "Save As", then click [ Save ] to download the file.
  Memo :
  If you select [ Run ] ( or [ Open ] ) instead of [ Save ], the file will be automatically installed after it is saved.
  2. The downloaded file will be saved in the specified place in the self-extracting form ( .exe format ).
  3. Double-click the downloaded EXE file to decompress it, then installation will start automatically.


  Uninstall Procedures
  If needed, you can uninstall this program using the Control Panel.

  Note :
  The steps below are for Windows 7. This procedure may be different for other OSes.

  1. On the Start menu, click Control Panel, and then, under Programs click Uninstall a Program
  2. A page will open with a list of installed programs. Double click on the program that you want to uninstall.
  3. Click "Yes" then "OK", this will complete the uninstallation process.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: mp68-win-mx470-1_02-ea33_3.exe
  2. Phiên bản tập tin: 1.02
  3. Kích cỡ tập tin: 25079KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.