[Windows 32bit & 64bit] LBP6030w/LBP6030B/LBP6030 UFRII LT XPS Printer Driver V1.90

  15-thg 7-2015
  0100592301

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  OS

  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)
  • Windows Server 2008 R2 (x64)
  • Windows Server 2008 (x64)
  • Windows Server 2008
  • Windows 10 (x64)
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (x64)
  • Windows 8.1
  • Windows 8 (x64)
  • Windows 8
  • Windows 7 (x64)
  • Windows 7
  • Windows Vista (x64)
  • Windows Vista

  Hướng dẫn cài đặt

  Driver and application software files have been compressed.
  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file.The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them. A new folder will be created in the same folder. The new folder will have the same name as the compressed file.
  4. For information on how to install and use the printer drivers, refer to [XPS Driver Installation Guide] in the [Manual] folder.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: LBP6030_6018_XPS_V190_Win_uk_EN.exe
  2. Phiên bản tập tin: V1.90
  3. Kích cỡ tập tin: 29860KB

  Điều này có hữu ích không?

  Có. Nó đã giải quyết vấn đề của tôi

  Điều đó có nói đến vấn đề của tôi nhưng giải pháp thì vẫn không hiệu quả cho tôi

  Thông tin ở trang này khó hiểu.

  Nó không liên quan đến vấn đề của tôi