CAPT Printer Driver & Utilities for Mac V10.0.7 [macOS 10.13.6 - macOS 14.4.1]

  05-thg 4-2024
  0100999320

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  • imageCLASS LBP7018C
  • LASER SHOT LBP3000
  • LASER SHOT LBP3018/ 3018B
  • LASER SHOT LBP3050
  • LASER SHOT LBP3108/ 3108B
  • LASER SHOT LBP6000
  • LASER SHOT LBP6018B
  • LASER SHOT LBP6200d
  • LASER SHOT LBP6300dn
  • LASER SHOT LBP7200Cd/ LBP7200Cdn
  • LASER SHOT LBP9100Cdn
  • LBP3150
  • LBP3250
  • LBP3300
  • LBP3310
  • LBP3500
  • LBP5000
  • LBP5050 / LBP5050N
  • LBP5100
  • LBP5300

  OS

  • macOS 14
  • macOS 13
  • macOS 12
  • macOS 11
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14
  • macOS 10.13

  Các yêu cầu hệ thống

  Supported OS
  macOS 10.13.6 - macOS 14.4.1

  Chú ý

  This software is only available in English.

  If you add a printer connected via TCP/IP after updating Mac OS, [Internet Printing Protocol - IPP] may be selected for [Protocol]. If this happens, select [Line Printer Daemon - LPD] and add the printer.

  Hướng dẫn cài đặt

  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. Click the link. The download will start automatically.
  2. Files are saved on your computer desktop.
  3. Double-click the file to mount the Disk Image.
  4. Double-click the mounted Disk Image.
  5. Double-click the Installer file in the folder. Installation starts automatically.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: mac-capt-v1007-uken.dmg
  2. Phiên bản tập tin: V10.0.7
  3. Kích cỡ tập tin: 73758KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.