[Windows Server 2012] Color Network ScanGear 2 V2.32

  18-thg 12-2023
  0101180006

  Tải về

  Tôi đã đọc và hiểu các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dưới đây
  và mong muốn tải về phần mềm được chỉ định

  • imageCLASS MF5870dn
  • imageCLASS MF8450C
  • imageCLASS MF9280Cdn
  • imageCLASS MF9340C
  • imageCLASS X C1533iF II
  • imagePRESS 1110
  • imagePRESS 1135
  • imagePRESS C1
  • imagePRESS C1+
  • imagePRESS C165
  • imagePRESS C170
  • imagePRESS C265/ C270
  • imagePRESS C600
  • imagePRESS C6000
  • imagePRESS C6010
  • imagePRESS C6011
  • imagePRESS C650
  • imagePRESS C700
  • imagePRESS C7000VP
  • imagePRESS C7010VP
  • imagePRESS C7011VP
  • imagePRESS C710
  • imagePRESS C750
  • imagePRESS C800
  • imagePRESS C810
  • imagePRESS C850
  • imagePRESS C910
  • imagePRESS V700/ V800/ V900
  • imageRUNNER 1730/ 1730i
  • imageRUNNER 1740i
  • imageRUNNER 1750i
  • imageRUNNER 2230
  • imageRUNNER 2270
  • imageRUNNER 2425
  • imageRUNNER 2520/ 2520W
  • imageRUNNER 2525/ 2525i/ 2525W
  • imageRUNNER 2530/ 2530i/ 2530W/ 2530Wi
  • imageRUNNER 2535/ 2535i/ 2535W
  • imageRUNNER 2545/ 2545i/ 2545W
  • imageRUNNER 2625/ 2625i
  • imageRUNNER 2630/ 2630i
  • imageRUNNER 2635i
  • imageRUNNER 2645/ 2645i
  • imageRUNNER 2725/ 2725i
  • imageRUNNER 2730/ 2730i
  • imageRUNNER 2735i
  • imageRUNNER 2745/ 2745i
  • imageRUNNER 2830
  • imageRUNNER 2870
  • imageRUNNER 2925/ 2925i
  • imageRUNNER 2930/ 2930i
  • imageRUNNER 2935i
  • imageRUNNER 2945/ 2945i
  • imageRUNNER 3025
  • imageRUNNER 3030
  • imageRUNNER 3035
  • imageRUNNER 3045
  • imageRUNNER 3225
  • imageRUNNER 3230
  • imageRUNNER 3235
  • imageRUNNER 3245
  • imageRUNNER 3530
  • imageRUNNER 3570
  • imageRUNNER 4570
  • imageRUNNER 5055
  • imageRUNNER 5065
  • imageRUNNER 5075
  • imageRUNNER 5570
  • imageRUNNER 6570
  • imageRUNNER 7095
  • imageRUNNER 7105
  • imageRUNNER ADVANCE 400i
  • imageRUNNER ADVANCE 4025
  • imageRUNNER ADVANCE 4035
  • imageRUNNER ADVANCE 4045
  • imageRUNNER ADVANCE 4051
  • imageRUNNER ADVANCE 4225
  • imageRUNNER ADVANCE 4235
  • imageRUNNER ADVANCE 4245
  • imageRUNNER ADVANCE 4251
  • imageRUNNER ADVANCE 4525 III/ 4525i III
  • imageRUNNER ADVANCE 4525i
  • imageRUNNER ADVANCE 4535 III/ 4535i III
  • imageRUNNER ADVANCE 4535i
  • imageRUNNER ADVANCE 4545 III/ 4545i III
  • imageRUNNER ADVANCE 4545i
  • imageRUNNER ADVANCE 4551 III/ 4551i III
  • imageRUNNER ADVANCE 4551i
  • imageRUNNER ADVANCE 500i
  • imageRUNNER ADVANCE 6055
  • imageRUNNER ADVANCE 6065
  • imageRUNNER ADVANCE 6075
  • imageRUNNER ADVANCE 615i III
  • imageRUNNER ADVANCE 6255
  • imageRUNNER ADVANCE 6265
  • imageRUNNER ADVANCE 6275
  • imageRUNNER ADVANCE 6555i
  • imageRUNNER ADVANCE 6555i III
  • imageRUNNER ADVANCE 6565i
  • imageRUNNER ADVANCE 6565i III
  • imageRUNNER ADVANCE 6575i
  • imageRUNNER ADVANCE 6575i III
  • imageRUNNER ADVANCE 715iZ III
  • imageRUNNER ADVANCE 8095
  • imageRUNNER ADVANCE 8105
  • imageRUNNER ADVANCE 8205
  • imageRUNNER ADVANCE 8295
  • imageRUNNER ADVANCE 8505
  • imageRUNNER ADVANCE 8505 III
  • imageRUNNER ADVANCE 8585
  • imageRUNNER ADVANCE 8585 III
  • imageRUNNER ADVANCE 8595
  • imageRUNNER ADVANCE 8595 III
  • imageRUNNER ADVANCE C2020/ C2020H
  • imageRUNNER ADVANCE C2025H
  • imageRUNNER ADVANCE C2030/ C2030H
  • imageRUNNER ADVANCE C2220/ C2220L
  • imageRUNNER ADVANCE C2225
  • imageRUNNER ADVANCE C2230
  • imageRUNNER ADVANCE C3320
  • imageRUNNER ADVANCE C3325
  • imageRUNNER ADVANCE C3330
  • imageRUNNER ADVANCE C350i
  • imageRUNNER ADVANCE C3520 III/ 3520i III
  • imageRUNNER ADVANCE C3520/ C3520i
  • imageRUNNER ADVANCE C3525 III/ 3525i III
  • imageRUNNER ADVANCE C3525/ C3525i
  • imageRUNNER ADVANCE C3530 III/ 3530i III
  • imageRUNNER ADVANCE C3530/ C3530i
  • imageRUNNER ADVANCE C355i
  • imageRUNNER ADVANCE C356i
  • imageRUNNER ADVANCE C356i III
  • imageRUNNER ADVANCE C5030
  • imageRUNNER ADVANCE C5035
  • imageRUNNER ADVANCE C5045
  • imageRUNNER ADVANCE C5051/ C5051x
  • imageRUNNER ADVANCE C5235
  • imageRUNNER ADVANCE C5240
  • imageRUNNER ADVANCE C5250
  • imageRUNNER ADVANCE C5255
  • imageRUNNER ADVANCE C5535i
  • imageRUNNER ADVANCE C5535i III
  • imageRUNNER ADVANCE C5540i
  • imageRUNNER ADVANCE C5540i III
  • imageRUNNER ADVANCE C5550i
  • imageRUNNER ADVANCE C5550i III
  • imageRUNNER ADVANCE C5560i
  • imageRUNNER ADVANCE C5560i III
  • imageRUNNER ADVANCE C7055
  • imageRUNNER ADVANCE C7260
  • imageRUNNER ADVANCE C7270
  • imageRUNNER ADVANCE C7570i
  • imageRUNNER ADVANCE C7570i III
  • imageRUNNER ADVANCE C7580i
  • imageRUNNER ADVANCE C7580i III
  • imageRUNNER ADVANCE C9065 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9270 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE C9280 PRO
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4725/ 4725i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4735/ 4735i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4745/ 4745i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4751/ 4751i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4825/ 4825i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4835/ 4835i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4845/ 4845i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4925/ 4925i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4935/ 4935i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 4945/ 4945i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 617i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 619i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6755i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6765i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6780i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6855i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6860i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 6870i
  • imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8705
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8786
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8795
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8905
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8986
  • imageRUNNER ADVANCE DX 8995
  • imageRUNNER ADVANCE DX C357i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C359i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3720/ C3720i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3725/ C3725i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3730/ C3730i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3822/C3822i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3826/C3826i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3830/C3830i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3835/C3835i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3922/ C3922i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3926/ C3926i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3930/ C3930i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C3935/ C3935i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5735i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5740i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5750i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5760i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5840i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5850i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5860i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C5870i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C7770i
  • imageRUNNER ADVANCE DX C7780i
  • imageRUNNER C1028
  • imageRUNNER C1533i
  • imageRUNNER C2550i
  • imageRUNNER C2880i
  • imageRUNNER C3080/ C3080i
  • imageRUNNER C3180i
  • imageRUNNER C3226/ C3226i
  • imageRUNNER C3326/ C3326i
  • imageRUNNER C3380i
  • imageRUNNER C3580/ C3580i
  • imageRUNNER C4080i
  • imageRUNNER C4580i
  • imageRUNNER C5180/ C5180i
  • imageRUNNER C5185i
  • imageRUNNER C5880i
  • imageRUNNER C6880i

  OS

  • Windows Server 2012 R2 (x64)
  • Windows Server 2012 (x64)

  Hướng dẫn cài đặt

  Driver and application software files have been compressed.
  The following instructions show you how to download the compressed files and decompress them.

  1. To download files, click the file link, select [Save], and specify the directory where you want to save the file. The download will start automatically.
  2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).
  3. Double-click the files to decompress them. A new folder will be created in the same folder. The new folder will have the same name as the compressed file.
  4. Double-click the decompressed Setup.exe file to start installation.

  Thông tin tập tin

  1. Tên tập tin: win-cnsg2-v232.exe
  2. Phiên bản tập tin: V2.32
  3. Kích cỡ tập tin: 14402KB

  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  Tất cả các phần mềm, chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn trình điều khiển), tệp, tài liệu, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên cơ sở "nguyên bản".

  Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của mình ("Canon") không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Nội dung, từ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được thể hiện rõ hoặc mang tính ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm được ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm) và sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa hoặc hỗ trợ Nội dung.

  Canon bảo lưu tất cả các pháp quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ có liên quan trong Nội dung. Bạn có thể tải xuống và sử dụng Nội dung chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Nội dung, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang tính hậu quả, mang tính cảnh cáo hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên).

  Bạn không được phân phối, chuyển nhượng, cấp phép, bán, cho thuê, phát sóng, truyền tải, xuất bản hoặc chuyển giao Nội dung cho bất kỳ bên nào khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không để người khác) sao chép, sửa đổi, định dạng lại, tách rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

  Bạn đồng ý không gửi hoặc đưa Nội dung ra khỏi quốc gia/khu vực nơi ban đầu bạn có được Nội dung đó đến các quốc gia/khu vực khác mà không có bất kỳ sự cho phép bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm bất kỳ luật, hạn chế và quy định nào.

  Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản trên cũng như tất cả các luật và quy định áp dụng cho việc bạn tải xuống và sử dụng Nội dung.