Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

imageRUNNER 2425

(ZIP file: 329.39 KB)
(ZIP file: 311.32 KB)
(ZIP file: 757.84 KB)
(ZIP file: 1.07 MB)

imageRUNNER ADVANCE DX C5700i Series

(ZIP file: 169.69 KB)
(ZIP file: 284.71 KB)
(ZIP file: 1013.39 KB)
(ZIP file: 694.40 KB)

Océ ColorWave 9000

(ZIP file: 4.29 MB)
(ZIP file: 4.38 MB)
(ZIP file: 7.06 MB)
(ZIP file: 5.76 MB)
(ZIP file: 2.83 MB)

CN10 X 25 IAS S/E1

(ZIP file: 4.51 MB)
(ZIP file: 4.54 MB)
(ZIP file: 3.58 MB)

EOS C300 Mark III

(ZIP file: 1.09 MB)
(ZIP file: 1.36 MB)
(ZIP file: 695.28 KB)
(ZIP file: 422.59 KB)
(ZIP file: 1.48 MB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.