Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

imagePRESS C270

(ZIP file: 293.35 KB)
(ZIP file: 401.78 KB)
(ZIP file: 318.48 KB)

imagePRESS C265

(ZIP file: 125.40 KB)
(ZIP file: 138.12 KB)
(ZIP file: 184.48 KB)
(ZIP file: 177.20 KB)

Arizona 6160 XTHF Mark II

(ZIP file: 11.12 MB)
(ZIP file: 10.10 MB)
(ZIP file: 9.27 MB)
(ZIP file: 7.80 MB)
(ZIP file: 11.72 MB)
(ZIP file: 22.08 MB)

Arizona 6160 XTS Mark II

(ZIP file: 9.03 MB)
(ZIP file: 11.15 MB)
(ZIP file: 10.18 MB)
(ZIP file: 6.62 MB)
(ZIP file: 12.40 MB)
(ZIP file: 20.49 MB)

Arizona 6170 XTS Mark II

(ZIP file: 9.03 MB)
(ZIP file: 20.49 MB)
(ZIP file: 10.18 MB)
(ZIP file: 6.62 MB)
(ZIP file: 12.40 MB)
(ZIP file: 11.15 MB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.