Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

imageRUNNER ADVANCE DX C3700i Series

(ZIP file: 242.42 KB)
(ZIP file: 385.57 KB)
(ZIP file: 958.77 KB)
(ZIP file: 1014.61 KB)

imageRUNNER ADVANCE DX 4700i Series

(ZIP file: 208.67 KB)
(ZIP file: 362.47 KB)
(ZIP file: 3.11 MB)
(ZIP file: 751.24 KB)

SELPHY SQUARE QX10

(ZIP file: 612.60 KB)
(ZIP file: 3.05 MB)
(ZIP file: 3.36 MB)
(ZIP file: 2.17 MB)
(ZIP file: 2.08 MB)
(ZIP file: 1.10 MB)
(ZIP file: 1.03 MB)
(ZIP file: 2.37 MB)
(ZIP file: 1.80 MB)
(ZIP file: 1.14 MB)

EOS 850D (EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM)

(ZIP file: 1.34 MB)
(ZIP file: 2.07 MB)
(ZIP file: 720.61 KB)
(ZIP file: 636.99 KB)
(ZIP file: 966.86 KB)

EOS 850D (Body)

(ZIP file: 1.51 MB)
(ZIP file: 441.18 KB)
(ZIP file: 433.85 KB)
(ZIP file: 779.97 KB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.