Những hình ảnh này chỉ sử dụng cho báo chí và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng.

CN-R35mm T1.5 L F

(ZIP file: 1.91 MB)
(ZIP file: 2.58 MB)
(ZIP file: 2.01 MB)

CN-R50mm T1.3 L F

(ZIP file: 1.92 MB)
(ZIP file: 2.59 MB)
(ZIP file: 1.99 MB)

CN-R85mm T1.3 L F

(ZIP file: 1.91 MB)
(ZIP file: 2.66 MB)
(ZIP file: 2.00 MB)

CN-R135mm T2.2 L F

(ZIP file: 2.06 MB)
(ZIP file: 2.91 MB)
(ZIP file: 2.26 MB)

CN-R14mm T3.1 L F

(ZIP file: 1.87 MB)
(ZIP file: 2.38 MB)
(ZIP file: 2.02 MB)
Sản phẩm được hiển thị trên trang này có thể không có sẵn ở tất cả các thị trường. Vui lòng tham khảo trang web của từng quốc gia và khu vực và các văn phòng bán hàng tương ứng để biết thông tin sản phẩm và khả năng cung cấp sản phẩm đó.