Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax - Canon Vietnam

Ngày 30 tháng 8 năm 2018

    Kết quả điều tra của chúng tôi về rủi ro ở các sản phẩm có trang bị chức năng fax

    Gần đây, các nhà nghiên cứu đã báo cáo về rủi ro ở các giao thức giao tiếp trong chức năng fax của một số sản phẩm. (CVE-ID: CVE-2018-5924, CVE 2018-5925).

    Vui lòng tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết về ảnh hưởng của các rủi ro này đối với sản phẩm Canon có trang bị chức năng fax.