uniFLOW MOM Hỗ trợ kỹ thuật về khả năng lộ dữ liệu tiềm ẩn - Canon Vietnam

Ngày 20 tháng 1 năm 2023

  uniFLOW MOM Hỗ trợ kỹ thuật về khả năng lộ dữ liệu tiềm ẩn

  Khả năng lộ dữ liệu tiềm ẩn đã được xác định trong uniFLOW Server và uniFLOW Remote Print Server.

  Mặc dù chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo lạm dụng nào, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên nâng cấp ứng dụng hiện tại lên phiên bản mới nhất.

  Chi tiết về lỗ hổng, giảm thiểu và khắc phục có thể được tìm thấy tại Tư vấn bảo mật: Lỗ hổng hỗ trợ kỹ thuật của MOM - Hỗ trợ NT-ware.

  Hỗ trợi:
  Vui lòng liên hệ với đại diện bảo hành Canon tại địa phương để được hỗ trợ.

  Nội dung được đăng lần đầu vào ngày 20 tháng 1 năm 2023