Tư vấn bảo mật trực tuyến uniFLOW - Canon Vietnam

Ngày 10 tháng 6 năm 2024

  Tư vấn bảo mật trực tuyến uniFLOW

  Đăng ký thiết bị trực tuyến uniFLOW dễ bị xâm phạm
  Nguy cơ xâm phạm tiềm ẩn khi đăng ký thiết bị đã được xác định trong uniFLOW Online.

  Mặc dù chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc khai thác, chúng tôi khuyên bạn nên đọc liên kết tư vấn bảo mật.

  Chi tiết về lỗ hổng, giảm thiểu và khắc phục có thể được tìm thấy tại: Tư vấn bảo mật: Đăng ký thiết bị dễ bị xâm phạm.

   

  Nội dung được đăng lần đầu vào ngày 10 tháng 06 năm 2024