Danh sách các sản phẩm được hỗ trợ - Canon Vietnam

Ngày 28 tháng 6 năm 2017 (Cập nhật)

  Danh sách các sản phẩm được hỗ trợ

  PIXMA TS Series | PIXMA G Series | PIXMA PRO Series | PIXMA iP Series | PIXMA iX Series | PIXMA E Series | PIXMA MG Series | PIXMA MP Series | PIXMA MX Series | MAXIFY Series | Scanner

  PIXMA TS Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA TS5070
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA TS6070
  PIXMA TS8070

  PIXMA G Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA G1000
  Có hỗ trợ
  Không hỗ trợ
  PIXMA G2000
  PIXMA G3000
  Có hỗ trợ
  PIXMA G4000

  PIXMA PRO Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA PRO-1
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA PRO-10
  PIXMA PRO-100
  PIXMA PRO-500
  Không hỗ trợ
  PIXMA Pro9000 MarkII
  Có hỗ trợ
  PIXMA Pro9500 MarkII

  PIXMA iP Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA iP100
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA iP110
  PIXMA iP1100
  Không hỗ trợ
  PIXMA iP1188
  PIXMA iP2770 / PIXMA iP2772
  Có hỗ trợ
  PIXMA iP2870
  PIXMA iP2870S
  PIXMA iP3680
  Không hỗ trợ
  PIXMA iP4870
  Có hỗ trợ
  PIXMA iP4970
  PIXMA iP7270
  PIXMA iP8770
  PIXMA iP4760

  PIXMA iX Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA iX6560
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA iX6770
  PIXMA iX6870
  PIXMA iX7000
  PIXMA iX4000
  Không hỗ trợ
  PIXMA iX5000

  PIXMA E Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA E400
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA E460
  PIXMA E500
  PIXMA E517
  PIXMA E560
  PIXMA E600
  PIXMA E610
  PIXMA E410
  PIXMA E470

  PIXMA MG Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA MG2170
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA MG2270
  PIXMA MG2470
  PIXMA MG2570
  PIXMA MG2570S
  PIXMA MG2970
  PIXMA MG3070S
  PIXMA MG3170
  PIXMA MG3270
  PIXMA MG3570
  PIXMA MG3670
  PIXMA MG4170
  PIXMA MG4270
  PIXMA MG5170
  PIXMA MG5270
  PIXMA MG5370
  PIXMA MG5470
  PIXMA MG5570
  PIXMA MG5670
  PIXMA MG6170
  PIXMA MG6270
  PIXMA MG6370
  PIXMA MG6470
  PIXMA MG6570
  PIXMA MG6670
  PIXMA MG7170
  PIXMA MG7570
  PIXMA MG8170
  PIXMA MG8270

  PIXMA MP Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA MP237
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA MP258
  PIXMA MP276
  PIXMA MP287
  PIXMA MP496
  PIXMA MP497
  PIXMA MP558
  PIXMA MP568
  PIXMA MP648
  PIXMA MP198
  PIXMA MP486
  PIXMA MP996

  PIXMA MX Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  PIXMA MX366
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  PIXMA MX377
  PIXMA MX397
  PIXMA MX416
  PIXMA MX426
  PIXMA MX437
  PIXMA MX457
  PIXMA MX477
  PIXMA MX517
  PIXMA MX527
  PIXMA MX537
  PIXMA MX886
  PIXMA MX897
  PIXMA MX927
  PIXMA MX727
  PIXMA MX328
  PIXMA MX347
  PIXMA MX357
  PIXMA MX7600
  Không hỗ trợ
  PIXMA MX876
  Có hỗ trợ

  MAXIFY Series

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  MAXIFY iB4070
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  MAXIFY iB4170
  MAXIFY MB5070
  MAXIFY MB5370
  MAXIFY MB5170
  MAXIFY MB5470

  Scanner

  Tên Model
  Windows 10
  Windows 10S
  Canoscan 5600F
  Có hỗ trợ
  Có hỗ trợ
  Canoscan 9000F
  Canoscan 9000F MarkII
  Canoscan LiDE 110
  Canoscan LiDE 120
  Canoscan LiDE 210
  Canoscan LiDE 220
  Canoscan LiDE 700F