Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành macOS đối với máy in phun / máy quét - Canon Vietnam

Ngày 4 tháng 5 năm 2023 (Cập nhật)

  Danh sách liệt kê khả năng tương thích của hệ điều hành macOS đối với máy in phun / máy quét

  Danh sách các sản phẩm được hỗ trợ
  MAXIFY Series  |  PIXMA E Series  |  PIXMA G Series  |    PIXMA GM Series  | PIXMA GX Series  |  PIXMA iP Series   |  PIXMA iX Series  |  PIXMA MG Series  |  PIXMA MP Series  |  PIXMA MX Series  |  PIXMA TR Series  |  PIXMA TS Series   |  PRO Series  |  Scanner  |   WG Series

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  MAXIFY iB4070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  MAXIFY iB4170 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  MAXIFY MB5070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  MAXIFY MB5170 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  MAXIFY MB5370 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  MAXIFY MB5470 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA E400 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E410 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E460 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA E470 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E480 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E510 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E560 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA E610 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA E3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA E4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA G570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G1010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G1020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1030 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G1737 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G2010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G2020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G2770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G3010 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA G3020 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3060 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3730 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G3770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA G4010 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G4770 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA G7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA GM2070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA GM4070 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA GX3070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX4070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX5070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX6070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX6570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA GX7070 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA iP100 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA iP110 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP1188 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP2770 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP2772 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP2870 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iP7270 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA iX6560 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA iX6770 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iX6870 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA iX7000 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MG2270 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG2470 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2570 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2570S Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in(
  CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG2970 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG3070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG3270 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG3570 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG3670 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MG4270 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MG5470 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG5570 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG5670 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6470 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG6670 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG7170 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG7570 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MG7770 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MP237 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MP287 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA MX397 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA MX477 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MX537 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA MX727 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ
  PIXMA MX927 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA TR150 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4570S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4670 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR4670S AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR8570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TR9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  PIXMA TS207 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS307 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS3470 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS5170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS5370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS6070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS6370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8070 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA TS8170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8270 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS8370 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9170 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA TS9570 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  imagePROGRAF PRO-500  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA PRO-1 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  PIXMA PRO-10 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA PRO-100 Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (CUPS Driver)
  PIXMA PRO-200 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  PIXMA PRO-300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  CanoScan 5600F Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 110 Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 120 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  CanoScan LiDE 210 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Not Supported Không hỗ trợ
  CanoScan LiDE 220 Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  Cài đặt bộ cài máy quét
  (ICA Driver)
  CanoScan LiDE 300 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 400 AirPrint™ AirPrint™ AirPrint™
  CanoScan LiDE 700F Không hỗ trợ Không hỗ trợ Không hỗ trợ

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Tên Model macOS 11 (Big Sur) macOS 12 (Monterey) macOS 13 (Ventura)
  WG7740 Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)
  WG7750F Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)
  Cài đặt bộ cài máy in
  (UFR II Driver)

  Để xem hướng dẫn in qua AirPrint™, vui lòng Ấn vào đây.

  Thêm máy in Canon của bạn bằng Apple AirPrint™

  Lưu ý:  Các ảnh chụp màn hình được chụp trên macOS 10.15, màn hình và layout khác nhau tùy theo phiên bản macOS đã cài đặt. Tuy nhiên, chức năng vẫn giống nhau.

  Bước 1: Phải đảm bảo rằng bạn đã bật máy Canon lên, và đã kết nối vào cùng mạng không dây như thiết bị Mac.

  Bước 2: Ấn biểu tượng "System Preferences" ​​​​  hoặc chọn từ menu của Apple > System Preferences.

  Bước 3: Ấn biểu tượng "Printers & Scanners"


  Bước 4: Ấn biểu tượng “+”.

  Bước 5: Chọn máy in tương thích với AirPrint™ mà bạn muốn thêm và ấn “Add”.(Trong ví dụ này, chúng tôi chọn E3300)

  Bước 6: Máy in đã chọn sẽ được thêm vào danh sách máy in.              


  Nếu bạn gặp vấn đề kết nối mạng WLAN trên máy in Canon của bạn, vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng trực tuyến có trên website Canon.

  Bước 1: Truy cập website Canon

  Bước 2: Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370).

  Bước 3: Ấn “Manuals” > “View Online Manual”.  

  Bước 4: Ấn "Setup" > Nhập model máy in Canon (Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tìm E3370). 

  Bước 5: Làm theo quy trình thiết lập và chọn "macOS" (Quy trình có thể khác nhau tùy vào model sản phẩm).